مقاله مقايسه دو روش دارو درماني و اميد درماني بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش دارو درماني و اميد درماني بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميد درماني
مقاله دارو درماني
مقاله كيفيت زندگي
مقاله فشارخون اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اصل نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فشارخون اساسي، سومين علت مرگ  و مير و يکي از مهم ترين علل اصلي ناتواني مزمن در دنيا است که با سير مزمن و پيشرونده خود مي تواند کيفيت زندگي بيماران را در ابعاد مختلف خود تحت تاثير قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه دو روش دارو درماني و اميد درماني بر بهبود ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي بود.
روش: مطالعه حاضر يك طرح شبه آزمايشي مي باشد كه از آذر ماه ۱۳۸۷ تا شهريور ماه ۱۳۸۸ در مركز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد. تعداد۴۰ نفر از بيماران مبتلا فشارخون اساسي به  صورت گمارش تصادفي در دو گروه دارو درماني (شاهد) و اميد درماني (مورد) قرار داده شدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين مطالعه، پرسشنامه دموگرافيك و پرسشنامه كيفيت زندگي از نوع فرم كوتاه بود. پرسشنامه در سه مرحله قبل، بعد و سه ماه پس از مداخله (مرحله پيگيري)، در دو گروه مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان  داد، اميد درماني بيش  از درمان دارويي باعث بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي شد و اثرات درمان پس از سه ماه از پايان مداخله هنوز برقرار بود.
نتيجه گيري: اميد درماني مي تواند در بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي موثر باشد. با توجه به نتايح اين تحقيق، استفاده از رويکرد تيمي و لزوم همکاري متخصصان قلب و روان شناسان به منظور ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشارخون اساسي پيشنهاد مي گردد.