مقاله مقايسه دو روش دارو درماني و درمان شناختي-رفتاري بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۹۴ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش دارو درماني و درمان شناختي-رفتاري بر ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون اساسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي-رفتاري
مقاله دارو درماني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله فشار خون اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده اصل نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فشار خون اساسي، يکي از مهم ترين عوامل موثر بر کيفيت زندگي بيماران و سومين علت مرگ و مير در دنيا مي باشد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه دو روش دارو درماني و درمان شناختي-رفتاري بر بهبود ابعاد مختلف کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به فشار خون اساسي بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک کار آزمايي باليني است که از آذر ماه ۱۳۸۷ تا شهريور ماه ۱۳۸۸ در مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد. نمونه تحقيق، ۴۰ نفر بيمار مبتلا به فشار خون اساسي است که به شکل تصادفي انتخاب و نسبت به تکميل پرسش نامه هاي جمعيت نگاشتي و کيفيت زندگي اقدام نمودند. بعد از اعمال مداخلات درماني و چهار ماه پس از پايان مداخله، توسط همان پرسش نامه ها مورد ارزيابي مجدد قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس نشان داد که تغيرات کيفيت زندگي در آزمودني هاي گروه آزمايشي به صورت معني داري بيش از گروه شاهد بود (p<0.05)، و اثرات درمان پس از چهار ماه هنوز برقرار بود(p<0.05) .
نتيجه گيري: درمان شناختي-رفتاري در بهبود ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون اساسي موثر است. با توجه به نتايح اين تحقيق، استفاده از رويکرد تيمي و لزوم همکاري متخصصان داخلي و قلب و روان شناسان به منظور ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون اساسي پيشنهاد مي گردد.