مقاله مقايسه دو روش درماني «پلاک گذاري» و ميله داخل استخواني در شکستگي هاي بسته تنه استخوان درشت ني ساق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش درماني «پلاک گذاري» و ميله داخل استخواني در شکستگي هاي بسته تنه استخوان درشت ني ساق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي تنه تي بيا
مقاله تثبيت شکستگي داخل استخواني
مقاله ميله استخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نسب سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صرافان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پدرپور بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: شکستگي تنه استخوان درشت ني ساق يکي از شايع ترين شکستگي ها در اندام تحتاني است که در صورت جابه جايي و عدم پايداري بين قطعات شکسته نياز به عمل جراحي و ثابت کردن محل شکستگي مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق مقايسه نتايج دو روش جراحي «پلاک گذاري» و ميله داخل استخواني قفل شونده در درمان شکستگي بسته تنه استخوان درشت ني ساق بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت آينده نگر و تصادفي در يک دوره زماني ۱۵ ماهه انجام شد. در اين مدت تمامي بيماران دچار شکستگي بسته تنه استخوان درشت ني ساق که به دو بيمارستان آموزشي درماني شهر اهواز مراجعه نموده و به يکي از روش هاي درماني مذکور درمان شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. به اين ترتيب ۱۰۶ بيمار وارد مطالعه شدند. ۵۰ بيمار با «ميله گذاري» و ۵۶ بيمار با «پلاک گذاري» درمان شدند. ميزان و مدت زمان جوش خوردگي و عفونت، شاخص هاي ارزيابي بيماران بودند و بيماران به مدت يک سال پيگيري شدند.
يافته ها: از تعداد کل بيماران، ۵۲ نفر (۹۲٫۹%) در گروه «پلاک گذاري» و ۴۸ بيمار (۹۶%) در گروه «ميله گذاري» جوش خوردگي بدست آوردند. ۴ نفر (۷٫۸%) در گروه «پلاک گذاري» و ۲ نفر (۴%) از گروه «ميله گذاري» جوش نخوردند. ميزان عفونت با پلاک نسبت به ميله به صورت معني داري بيشتر (p=0.034) و ميانگين زمان جوش خوردگي با ميله نسبت به پلاک به صورت معني داري کمتر بود.(p=0.006)
نتيجه گيري: از نظر ميزان جوش خوردگي تفاوت آشکاري بين «پلاک گذاري» و «ميله گذاري» در شکستگي هاي بسته تنه تي بيا ديده نمي شود، ليکن «پلاک گذاري» با جوش خوردن کندتر و با احتمال عفونت بيشتري همراه است.