مقاله مقايسه دو روش ديسک ديفيوژن آگار با ديسک هاي ايراني و خارجي در تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي اشرشياکلي جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش ديسک ديفيوژن آگار با ديسک هاي ايراني و خارجي در تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي اشرشياکلي جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت ادراري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمونهاي حساسيت ميکروبي
مقاله اشرشياکلي
مقاله ديسک ديفيوژن
مقاله عفونت مجاري ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: سلگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني محمديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: عمادممتاز حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميهني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عفونت ادراري يکي از شايع ترين عفونت هاي دوران کودکي است و اشرشياکلي مهمترين  علت ايجاد عفونتهاي اداراي مي باشد. ازآنجا که روش ديسک ديفيوژن آگار يک روش رايج و کم هزينه در اندازه گيري حساسيت ضد ميکروبي مي باشد و همچنين با توجه به افزايش موارد مقاومت گزارش شده به آنتي بيوتيک هاي مختلف در درمان عفونت ادراري کودکان ، در اين مطالعه بر آن شديم تا مقايسه اي بين دو روش ديسک ديفيوژن آگار با ديسک هاي ايراني (پادتن طب) و انگليسي (Mast) در تعيين حساسيت سويه هاي اشرشياکلي جدا شده از عفونت ادراري کودکان داشته باشيم.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي  طي سال هاي ۱۳۸۸ -۱۳۸۷ در بيمارستان بعثت همدان بر روي  100 کودک مبتلا به عفونت ادراري که داراي کشت مثبت ادرار با باکتري اشرشياکلي بودند انجام گرفت. آنتي بيوگرام با ديسکهاي ايراني و انگليسي با آنتي بيوتيکهاي کوتريموکسازول، آميکاسين، سفترياکسون، ناليد يکسيک اسيد، سفيکسيم و نيتروفورانتوئين با روش کربي بائر انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون آماري مک نمار تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: کمترين حساسيت آنتي بيوتيکي در هر دو روش ديسک ديفيوژن مربوط به کوتريموکسازول (ديسک ايراني۲۳%وديسک انگليسي ۲۶%)وبيشترين حساسيت آنتي بيوتيکي مربوط به نيتروفورانتويين مي باشد،(ديسک ايراني۸۶ % و ديسک انگليسي ۹۷% ). اختلاف حساسيت آنتي بيوتيکي دو نوع ديسک در موردآنتي بيوتيکهاي سفترياکسون آميکاسين سفيکسيم و نيتروفورانتوئين معني دار مي باشد اما اين تفاوت در مورد کوتريموکسازول وناليديکسيک اسيد معني دار نيست.
نتيجه نهايي: با توجه به همخواني بيشتر نتايج حاصل از تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي ديسکهاي خارجي مطالعه حاضر با مطالعات قبلي توصيه مي گردد که کيفيت ديسکهاي ايراني در توليد افزايش يابد.