مقاله مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي (ESWL) و درون اندامي (TUL) در درمان سنگ هاي حالب تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي (ESWL) و درون اندامي (TUL) در درمان سنگ هاي حالب تحتاني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليتوتريپسي درون اندامي
مقاله ليتوتريپسي برون اندامي
مقاله سنگ حالب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشوري مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حالب تحتاني شايع ترين محل توقف سنگ بوده که منجر به کوليک کليوي و يورتروهيدرونفروز مي گردد. در صورت عدم موفقيت درمان طبي، براي درمان سنگ هاي حالب تحتاني از دو روش(extracorporeal shock wave lithotripsy) ESWL و يا TUL (transurethral lithotripsy) استفاده مي شود. اين مطالعه به منظور مقايسه دو روش سنگ شکني برون اندامي و درون اندامي در درمان سنگ هاي حالب تحتاني روي ۶۰ بيماري که به درمان طبي پاسخ ندادند؛ انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه کوهورت آينده نگر روي ۶۰ بيماري که بيش از ۳ هفته داراي سنگ حالب تحتاني با ايجاد انسداد بودند و به درمان طبي پاسخ نداده بودند؛ در مرکز ارولوژي بيمارستان امام رضا (ع) طي ارديبشهت ماه ۱۳۸۳ لغايت خرداد ماه ۱۳۸۵ انجام شد. با توجه به انديکاسيون هاي درمان ۳۰ نفر از بيماران در گروه (ESWL) I و ۳۰ نفر در گروه (TUL) II قرار گرفتند. معيار تشخيص موفقيت سونوگرافي و KUB بود. ميزان موفقيت روش ها و عوارض ايجاد شده براي هر بيمار در هر گروه ثبت شد.
يافته ها: از تعداد ۳۰ نفر در گروه اول، سنگ ۱۴ نفر (۴۶٫۶ درصد) شکسته و دفع شد. در ۱۳ نفر (۴۳٫۳ درصد) سنگ شکسته نشد و در ۳ نفر (۱۰ درصد) سنگ شکسته شد؛ ولي تکه هاي سنگ دفع نگرديد. درد کوليک کليه در ۱۵ نفر (۵۰ درصد) رخ داد که نيازمند تجويز مسکن بودند و تکه هاي سنگ بدون عارضه خاصي دفع شدند. درد کوليکي (۵۰ درصد) تنها عارضه بيماران ESWL بود که با درمان طبي بهبود يافت. در بيماراني که تحت TUL قرار گرفتند؛ در ۹۳٫۵ درصد سنگ شکسته و تکه هاي سنگ يا خارج شدند و يا به تکه هاي قابل دفع تبديل شدند. در ۶٫۵ درصد روش موفقيتاميز نبود که بيماران کانديد ESWL و يا عمل باز شدند. تب و درد کوليکي عارضه اي بود که در ۱۰ درصد از بيماران اتفاق افتاد و با درمان طبي بهبود يافت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که روش TUL در درمان سنگ حالب تحتاني با توجه به ميزان موفقيت بالا، عارضه کم و هزينه پايين، ميزان بالاي عاري از سنگ شدن و از طرفي ميزان موفقيت کمتر ESWL، به عنوان روش انتخابي در درمان سنگ حالب تحتاني ارجحيت دارد.