مقاله مقايسه دو روش گوه اي باز و بسته استئوتومي پروگزيمال تيبيا در استئوآرتريت کمپارتمان داخلي زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش گوه اي باز و بسته استئوتومي پروگزيمال تيبيا در استئوآرتريت کمپارتمان داخلي زانو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان شكافي
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله رباط جانبي مياني زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استئوتومي پروگزيمال تيبيا عملي مناسب براي جلوگيري از سير پيشرونده استئوآرتريت کمپارتمان داخلي زانو، بهبود عملکرد فيزيکي مفصل و کاهش درد بيمار بوده و مورد توافق همگان است.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه دو روش گوه اي خارجي بسته و گوه اي داخلي باز در استئوآرتريت کمپارتمان داخلي زانو انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني طي سال  هاي ۸۶-۱۳۸۴ در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران بر روي ۵۹ بيمار (۳۷ زن و ۲۲ مرد) انجام شد. زمان پي گيري بيماران ۲۷±۶ ماه بود. زاويه محور فموروتيبيال، درد، عملکرد و محدوديت حرکتي مفصل، امتياز حاصل از ارزشيابي معيارهاي ليشلم و پايداري ليگامان رباط جانبي داخلي پيش و پس از عمل ارزيابي و ثبت شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذور کاي، تي و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: زاويه اصلاح شده در دو روش بسته و باز به ترتيب ۹٫۸ و ۹٫۶ درجه و عوارض جراحي به ترتيب ۷ مورد (%۲۴٫۱) و ۸ مورد (%۲۱٫۱) بود که ۴ مورد در روش بسته و ۱ مورد در روش باز نياز به عمل مجدد پيدا كردند. زمان جوش خوردن استئوتومي در روش بسته ۳٫۱±۱٫۷ و در روش باز ۲٫۸±۱٫۲ ماه بود که با يکديگر تفاوت معني داري نداشت. در هر دو روش کاهش چشمگير درد در کنار بهبود عملکرد مفصلي و بهتر شدن نتايج ارزيابي معيارهاي ليشلم ديده شد، ولي هيچ کدام بر ديگري برتري نداشتند. پايداري رباط جانبي داخلي در روش باز بيش تر بود، ولي بعد از عمل به روش بسته اندکي کاهش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به پايداري رباط جانبي داخلي پس از عمل با روش باز نسبت به روش بسته، به نظر مي رسد ناپايداري قبل از عمل رباط جانبي، يکي از مهم ترين معيارهاي انجام جراحي استئوتومي با روش باز است.