مقاله مقايسه دو روش ARMS-PCR و AS-PCR در ارزيابي جهش JAK2V617F در نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو کلاسيک غير CML که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو روش ARMS-PCR و AS-PCR در ارزيابي جهش JAK2V617F در نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو کلاسيک غير CML
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش JAK2
مقاله نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز اختصاصي- آلل
مقاله سيستم تکثير متزلزل جهش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: چهاردولي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهار بابك
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توگه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: JAK2 يک تيروزين کيناز غير رسپتوري است که نقش مهمي در اختلالات ميلوئيدي ايفا مي کند. اخيرا جهش اکتسابي JAK2 V617F در تعداد زيادي از بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو (MPNs) شناسايي شده است. اين جهش ناشي از تغيير G به T در نوکلئوتيد ۱۸۴۹ در اگزون ۱۲ از ژن JAK2 واقع بر روي کروموزوم ۹ است که منجر به جايگزيني اسيد آمينه فنيل آلانين به جاي والين در موقعيت ۶۱۷ از پروتيين JAK2 مي گردد. در مطالعه حاضر دو روش سيستم تکثير متزلزل جهش ها (ARMS-PCR) بر روي DNA و آلل اختصاصي (AS-PCR) بر روي RNA در ارزيابي اين جهش مقايسه شده اند.
روش بررسي: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. در اين مطالعه جهش JAK2 V617F با روش نمونه گيري تصادفي ساده، در ۵۸ بيمار با تشخيص جديد يا در حال درمان مبتلا به بدخيمي هاي ميلوپروليفراتيو با روش ARMS-PCR و AS-PCR مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تاييد نتايج، سه نمونه از بيماران مورد Sequencing قرار گرفت.
يافته ها: با هر دو روش ARMS-PCR و AS-PCR نتايج مشابهي در بيماران پلي سيتمي ورا (%۸۶٫۶) و بيماران ميلوفيبروز اوليه (%۶۱٫۵) به دست آمد. اما در بيماران ترومبوسيتمي اوليه با روش ARMS-PCR شيوع (۷٫۱۵)%۴۶٫۶ و با روش AS-PCR شيوع۸٫۱۵)%۵۳ ) به دست آمد. وجود جهش توسط روش Sequencing مورد تاييد قرارگرفت.
نتيجه گيري: ميزان شيوع جهش JAK2 با هر دو روش، قابل مقايسه با نتايج گزارش شده قبلي مي باشد و تفاوت در نتايج گزارش شده مي تواند وابسته به تکنيک مورد استفاده باشد.