مقاله مقايسه دو رويكرد قصه گويي در كاهش مولفه هاي رفتار پرخاشگرانه از ديدگاه والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو رويكرد قصه گويي در كاهش مولفه هاي رفتار پرخاشگرانه از ديدگاه والدين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري جسماني
مقاله پرخاشگري بيش فعال
مقاله پرخاشگري رابطه اي
مقاله پرخاشگري واكنشي
مقاله قصه گويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پرخاشگري يكي از شايع ترين مشكلات رفتاري كودكان مي باشد. اخيرا قصه گويي به عنوان يك روش كاهش پرخاشگري مورد توجه قرار گرفته است. لذا اين مطالعه به منظور مقايسه دو رويكرد قصه گويي در كاهش مولفه هاي رفتار پرخاشگرانه پسران ۶ تا ۸ ساله از ديدگاه والدين انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه شبه تجربي بر روي ۳۳ پسر، ۶ تا ۸ ساله كه در پرسشنامه پرخاشگري شهيم نمره ۱ انحراف استاندارد بالاتر از ميانگين داشتند، انجام گرفت. افراد به طور تصادفي در سه گروه ۱۱ نفري (۲ گروه آزمايشي و ۱ گروه كنترل) قرار گرفتند. از هر ۳ گروه پيش آزمون گرفته شد سپس دو گروه آزمايش به مدت ۱۱ جلسه در برنامه «قصه گويي» و «قصه گويي همراه با بحث» شركت كردند اما گروه كنترل در هيچ برنامه اي شركت نكرد. پرخاشگري واكنشي، رابطه اي و جسماني هر سه گروه پس از پايان برنامه و ۳ ماه بعد مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره پس آزمون پرخاشگري واكنشي، رابطه اي و جسماني گروه آزمايشي قصه گويي به ترتيب ۳٫۳، ±۱۴٫۴۵، ۱۳٫۵۵±۲٫۱، ۱۰٫۹۱±۱٫۳ و قصه گويي همراه با بحث ۱۱٫۱۸±۲٫۳، ۱۰٫۱۸±۱٫۷، ۹٫۰۹±۱٫۵، بود ميانگين نمره پرخاشگري واكنشي، رابطه اي و جسماني گروه قصه گويي همراه با بحث نسبت به گروه قصه گويي كاهش معني داري داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه كه روش قصه گويي همراه با بحث نسبت به روش قصه گويي در كاهش نشانه هاي پرخاشگري اثربخشي بيشتري داشت، مي توان از آن در آموزش و درمان مشكلات كودكان استفاده كرد.