مقاله مقايسه دو رژيم فورازوليدون، آموکسي سيلين، امپرازول همراه با بيسموت و بدون بيسموت در درمان ريشه کني عفونت هليکوباکترپيلوري در بيماري زخم پپتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو رژيم فورازوليدون، آموکسي سيلين، امپرازول همراه با بيسموت و بدون بيسموت در درمان ريشه کني عفونت هليکوباکترپيلوري در بيماري زخم پپتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم دئودنوم
مقاله زخم معده
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله درمان سه دارويي
مقاله درمان چهار دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدير محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني خواه ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دين علي
جناب آقای / سرکار خانم: شفقي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي راد ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فورازوليدون به عنوان يک داروي موثر عليه عفونت هليکوباکترپيلوري در ايران شناخته شده است، ولي عدم تحمل آن به سبب عوارض جانبي ممکن است استفاده از آن را محدود نمايد. در اين مطالعه رژيم سه دارويي با فورازوليدون و رژيم چهار دارويي با فورازوليدون مورد مقايسه قرار گرفتند تا شايد بتوان به يک رژيم کم هزينه تر، با موفقيت بالاتر و عوارض جانبي کمتر دست يافت.
مواد و روش ها: بيماران داراي زخم پپتيک که از نظر عفونت هليکوباکترپيلوري مثبت بودند، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول: آموکسي سيلين ۱gr دو بار در روز، فورازوليدون ۲۰۰ mg دو بار در روز، امپرازول ۲۰ mg دو بار در روز همراه با بيسموت ساب سيترات ۲۴۰ mg دو بار در روز به مدت دو هفته(AFOB regimen)  و گروه دوم: آموکسي سيلين ۱gr دو بار در روز، فورازوليدون ۲۰۰ mg دو بار در روز، امپرازول ۲۰ mg دو بار در روز بدون بيسموت ساب سيترات به مدت دو هفته(AFOB regimen) . بيماران با استفاده از تست اوره تنفسي با کربن۱۲ ۱۳ (C13-urea breath test)  هفته پس از پايان درمان از نظر ريشه کني عفونت هليکوباکترپيلوري مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش: از ۸۶ بيماري وارد شده به مطالعه، ۱۶ بيمار موفق به ادامه درمان و پيگيري نشدند. ميزان ريشه کني عفونت هليکوباکترپيلوري در رژيم AFOB و AFO با استفاده از آناليز Per-protocol بود (P=%2) به ترتيب ۸۵٫۳ درصد و ۶۱٫۱ درصد و با استفاده از آناليز ۶۷٫۴ Intention-to-treat  درصد و ۵۱٫۲ درصد بود(P<0.05) . شايع ترين عارضه جانبي در دو گروه مورد مطالعه ضعف، حالت تهوع، بي اشتهايي و سرگيجه بود که در دو گروه تفاوت از نظر آماري معني دار نبود.
بحث و نتيجه گيري: مطالعه نتايج نشان داد که درمان سه دارويي با فورازوليدون در مقايسه با درمان چهاردارويي، ميزان ريشه کني پايين تر دارد و از نظر عوارض جانبي مشابه با رژيم چهار دارويي است و در نتيجه درمان سه دارويي با فورازوليدون براي ريشه کني عفونت هليکوباکترپيلوري توصيه نمي شود.