مقاله مقايسه دو نوع فلپ در پيشگيري از حفره خشک پس از جراحي دندان هاي نهفته عقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو نوع فلپ در پيشگيري از حفره خشک پس از جراحي دندان هاي نهفته عقل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلپ
مقاله حفره خشک
مقاله دندان عقل نهفته
مقاله التيام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حراجي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به موارد زياد جراحي دندان عقل نهفته و شايع بودن درد و عوارض جانبي بعد از آن و اهميت اقدامات پيشگيرانه براي کاهش اين عوارض، به منظور تعيين تاثير فلپ مثلثي اصلاح شده در مقايسه با فلپ پاکتي بر ميزان بروز حفره خشک و ميزان التيام بعد از جراحي دندانهاي عقل نهفته پايين،اين تحقيق بر روي مراجعين به بخش جراحي دانشکده ي دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و يک کلينيک خصوصي جراحي شهر تهران در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش کارآزمايي باليني روي ۱۹ بيمار در محدوده سني ۱۷ تا ۲۳ سال که انديکاسيون خارج نمودن دندان عقل نهفته بصورت دو طرفه با درجه سختي بر اساس Pederson يکسان داشتند، انجام گرفت. تاثير فلپ مثلثي اصلاح شده و فلپ پاکتي بر ميزان بروز حفره خشک و التيام در روز سوم و يک هفته بعد از جراحي بصورت دوسوکور بررسي و ثبت گرديد. تغييرات شاخص هاي فوق در دو گروه با آزمون آماري دقيق فيشر و من يوويتني مورد قضاوت آماري قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد ۲ نفر از بيماران بدليل باز شدن کانال دنداني پايين در حين جراحي از مطالعه حذف شدند و تحقيق روي تعداد ۱۷ بيمار (۳۴ نمونه) انجام گرفت. سن بيماران ۱۹٫۹۴±۱٫۵ و ۷۰٫۵ درصد افراد زن و ۲۹٫۴ درصد مرد بودند، تحصيلات ۴۷٫۱ درصد دانشگاهي و ۵۲٫۹ درصد دبيرستاني و کمتر بود. ميزان درجه سختي دندانها ۱۰-۷ بود. ميزان حفره خشک در گروه مورد ۱۱٫۸ درصد و گروه شاهد ۴۱٫۲ درصد بود (P<0.05) .در پيگيري ۳ روزه بعد از جراحي ميزان التيام گروه شاهد (فلپ پاکتي) ۳٫۹۴±۱٫۵۲ و گروه مورد (فلپ مثلثي اصلاح شده) ۰٫۸۲±۰٫۷۳ بود (P<0.001) .در  روز هفتم نيز به ترتيب  3.06±۱٫۳۹و ۰٫۳۵±۰٫۶۱ بود و اين اختلاف نيز به لحاظ آماري  معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که استفاده از فلپ مثلثي اصلاح شده منجر به کاهش بروز حفره خشک و افزايش ميزان التيام بعد از ۷ روز پس از جراحي دندانهاي عقل نهفته پايين مي شود. پيشنهاد مي شود، تاثير اين فلپ بر بروز حفره خشک و ميزان التيام در جراحي هاي عقل نهفته پايين بصورت يک مقاله مروري مورد بررسي قرار گيرد.