مقاله مقايسه دو پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي در ارزيابي ارتباط وجوه شخصيتي و نحوه كنترل قند در بيماران ديابتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي در ارزيابي ارتباط وجوه شخصيتي و نحوه كنترل قند در بيماران ديابتيك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله هموگلوبين A1c
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب جهانلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشان نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در دهه هاي اخير، كيفيت زندگي به عنوان يك مفهوم مهم در پژوهش هاي پزشكي مطرح گرديده است. دو پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي براي ارزيابي وجوه شخصيتي بيماران انتخاب شدند. نخستين پرسش نامه مربوط به سازمان بهداشت جهاني و ديگري پرسش نامه ايراني سنجش كيفيت زندگي بيماران ديابتيك مي باشد. هدف اصلي اين مطالعه، مقايسه دو پرسش نامه از نظر ارزيابي ارتباط وجوه شخصيتي و نحوه كنترل قند در بيماران مبتلا به ديابت مي باشد.
مواد و روش ها: اين بررسي تحليلي مقطعي بر روي ۲۵۶ بيمار ديابت نوع دو با سابقه بيش از يك سال بيماري انجام گرفت. روايي و پايايي هر دو پرسش نامه مشخص گرديد. هموگلوبين A1c به روش كالري متري سنجيده شد.
يافته ها: ميانگين امتياز بعد جسماني در پرسش نامه ايراني كيفيت زندگي به طور معني دار كمتر از پرسش نامه ديگر است. تفاوت معني داري ما بين ساير ابعاد دو پرسش نامه ديده نشد. همبستگي مثبت بين بعدهاي مختلف هر پرسش نامه با ساير ابعاد همان پرسش نامه ديده شد. همبستگي بالايي بين ابعاد هر پرسش نامه و كيفيت زندگي مربوط به همان پرسش نامه وجود دارد. همبستگي بين كنترل قند و ابعاد مختلف كيفيت زندگي در هر دو پرسش نامه ديده نشد.
نتيجه گيري: پايايي در هر دو پرسش نامه براي كل كيفيت زندگي وجود دارد ولي نحوه توزيع سوالات در پرسش نامه ايراني كيفيت زندگي همگن نيست. كيفيت ارزيابي وجوه شخصيتي بيماران، توسط اين پرسش نامه كمتر از پرسش نامه سازمان بهداشت جهاني مي باشد. هيچ كدام از دو پرسش نامه ارتباطي را ما بين وجوه شخصيتي بيماران و كنترل قند نشان ندادند.