مقاله مقايسه دو پيکره بندي مختلف در مدل احتراق چند منطقه اي مخلوط گاز طبيعي و هپتان نرمال در موتورهاي احتراقي مخلوط همگن اشتعال تراکمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه دو پيکره بندي مختلف در مدل احتراق چند منطقه اي مخلوط گاز طبيعي و هپتان نرمال در موتورهاي احتراقي مخلوط همگن اشتعال تراکمي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتراق مخلوط همگن اشتعال تراکمي
مقاله تحليل حساسيت
مقاله سازو کار سينتيک شيميايي
مقاله مدل احتراق چند منطقه اي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ممقاني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبختي سراي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي فر اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سازوکار سينتيک شيميايي تفصيلي (۷۶ گونه شيميايي، ۴۶۴ واکنش) براي مخلوط گاز طبيعي و هپتان نرمال، با جزء جرمي دلخواه بين ۳۴ و ۸۵ درصد گاز طبيعي، با استفاده از ترکيب واکنش هاي تفصيلي گاز طبيعي و هپتان نرمال توسعه يافت. سپس با انجام تحليل حساسيت سازو کار ترکيبي، واکنش هاي مهم مشخص شدند. همچنين از الگوريتم ژنتيک، براي بهينه سازي ضرايب آرنيوس واکنش هاي مشخص شده توسط آزمون حساسيت، استفاده شد. سرانجام با استفاده از دو پيکره بندي مختلف (شش منطقه اي و يازده منطقه اي) براي مدل چند منطقه اي احتراق و نتايج آزمايشگاهي موجود، دقت سازوکار ارايه شده بررسي شد. همچنين نتايج دو پيکره بندي مختلف براي مدل چند منطقه اي احتراق با هم مقايسه شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که دو پيکره بندي مختلف، متغيرهاي احتراقي، عملکردي يعني شروع احتراق، تداوم احتراق، فشار متوسط، بازده گرمايي و انتشار آلاينده هاي موتور مخلوط همگن اشتعال تراکمي يعني هيدروکربن هاي نسوخته و مونواکسيدکربن را به صورت مناسبي پيش بيني کرده است، به طوري که توافق خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارند. همچنين نتايج مدل احتراقي با شش منطقه، نزديک به مدل احتراقي با يازده منطقه بود. اما زمان محاسبات لازم براي مدل احتراقي با يازده منطقه تقريبا دو برابر مدل احتراقي با شش منطقه بود.