مقاله مقايسه ديدگاه جان هيك و سيد حسين نصر در باب كثرت گرايي ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ديدگاه جان هيك و سيد حسين نصر در باب كثرت گرايي ديني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله پلوراليسم ديني
مقاله جان هيك
مقاله سيد حسين نصر
مقاله تجربه ديني
مقاله سنت
مقاله حكمت خالده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلوراليسم ديني به دنبال راهي براي اثبات حقانيت اديان گوناگون و رستگاري پيروان آنهاست. جان هيك به عنوان بزرگترين حامي اين تفكر، با بهره گيري از معرفت شناسي كانت، ادعا مي كند كه پيروان اديان مختلف، به حقيقت في نفسه دسترسي ندارند و فقط نمودي از امر مطلق را دريافت مي كنند. او قلمرو معرفت شناسي كانت را از تجربه هاي حسي فراتر دانسته، آن را شامل تجربه هاي ديني نيز مي داند. از ديدگاه هيك، در واقع هسته اوليه تمام اديان، تجربه هاي ديني آنهاست و اين فرهنگ ها و ادراكات گوناگون است كه در ارايه تفسير اين تجربه دخالت كرده، تفسيرهاي متكثر از آن ارايه مي دهد.
هيك با مبنا قرار دادن معرفت شناسي كانت، هم دچار تهافتها و نقدهاي وارده بر كانت شده و هم علاوه بر آن رويكرد وي نقدهاي بسياري را در باب شناخت واقعيت غايي، متحمل گرديده است.
سيد حسين نصر نيز به عنوان يك مسلمان سنت گرا از كثرت گرايي ديني حمايت مي كند. او با استفاده ار مبانيي كه عمدتا متاثر از عرفاي اسلامي است، به دفاع از اين ديدگاه مي پردازد؛ ولي نقدهايي نيز بر وي وارد است.
در مقام مقايسه، اعتقاد به حقانيت اديان و رستگاري پيروان آنها، بزرگترين وجه تشابه و استفاده هيك از مباني تجربه گرايانه و قايل بودن وي به انساني بودن آموزه ها و تفاوتهاي اديان و لزوم جرح و تعديل آنها و در مقابل، الهي و آسماني دانستن تمام آموزه هاي اديان مختلف و جايز ندانستن دستكاري آنها از منظر نصر، بارزترين وجه اختلاف اين دو متفكر در باب كثرت اديان به شمار مي آيد.