مقاله مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان دانشکده هاي پيراپزشکي و پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در مورد محيط آموزش باليني در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۸۸ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ديدگاه دانشجويان و مربيان دانشکده هاي پيراپزشکي و پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در مورد محيط آموزش باليني در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط آموزش باليني
مقاله دانشجو
مقاله مربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبيدي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يادگيري دانشجويان در محيط آموزش باليني از اجزاي اساسي برنامه هاي آموزشي مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه ديدگاه هاي دانشجويان و مربيان دانشکده هاي پيراپزشکي و پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر نسبت به وضعيت محيط آموزش باليني در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي، ۱۲۴ دانشجوي پرستاري و مامايي، اتاق عمل و هوشبري که در دانشکده هاي فوق مشغول گذراندن کارآموزي در عرصه بودند و ۲۱ نفر از مربيان ايشان، نمونه پژوهش را تشکيل مي دادند. جمع آوري داده ها به وسيله پرسشنامه اي مشتمل بر ۲۲ سوال در چهار حيطه کلي (فرصت يادگيري، حمايت از يادگيري، امکانات محيطي و ارتباط مربي با دانشجو) صورت گرفت.
يافته ها: رشته تحصيلي ۳۵٫۵ درصد دانشجويان، پرستاري، ۲۹ درصد مامايي، ۱۷٫۷ درصد اتاق عمل و ۱۷٫۷ درصد هوشبري بود. مقايسه ميانگين نمرات ديدگاه مربيان و دانشجويان، به جز بعد امکانات محيطي بيمارستان، در ساير ابعاد تفاوت معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: آشنايي با ديدگاه هاي مربيان و دانشجويان و بررسي شباهت و تفاوت هاي اين نظرات مي تواند در برنامه ريزي براي بهبود کيفيت محيط آموزشي باليني موثر باشد.