مقاله مقايسه ديدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگل ها و مراتع استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۷۷ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ديدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگل ها و مراتع استان ايلام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداران منابع طبيعي
مقاله کارشناسان
مقاله مشارکت مردمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرايش محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدفرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر مقايسه ديدگاه کارشناسان و بهره برداران در زمينه مشارکت مردم در فرايند حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع استان ايلام مي باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و روش تحقيق از نوع علي-ارتباطي مي باشد. جامعه آماري شامل کارشناسان اداره کل منابع طبيعي استان ايلام و بهره برداران منابع طبيعي استان ايلام بوده اند. حجم نمونه جامعه بهره برداران به کمک فرمول کوکران ۳۱۷ نفر و براي جامعه کارشناسان ۵۶ نفر محاسبه شده است. روش نمونه گيري در تحقيق حاضر از نوع روشهاي نمونه گيري طبقه اي خوشه اي چند مرحله اي براي جامعه بهره برداران و نمونه گيري تصادفي ساده براي جامعه کارشناسان مي باشد. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه مي باشد که از لحاظ روايي بر اساس نظرات متخصصان و از نظر پايايي نيز با اجراي آزمايش انجام شده و مقدار آلفاي آن %۸۸ محاسبه شده است و کار تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي ناپارامتري کاي اسکوير، من ويت ني و کروسکال واليس انجام شده است. از اين رو، نتايج تحقيق نشان داد که دو گروه کارشناسان و بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي در حفظ و احيا منابع طبيعي با هم اختلاف نظر معني داري داشته، اما در بعد توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي اختلاف نظرشان معني دار نيست.