مقاله مقايسه ذهن آگاهي نابينايان و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه ذهن آگاهي نابينايان و همتايان بينا
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينا
مقاله جانباز
مقاله ذهن آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هوشياري و آگاهي منتج از پردازش اطلاعات ورودي حواس پنجگانه به مغز مي باشد و به نظر مي رسد فقدان هر يك از آنها، آگاهي را متاثر سازد. ذهن آگاهي تعمق غيرعمد بر روي وقايع حاضر و جاري مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين تفاوت ذهن آگاهي در دو گروه جانبازان نابينا و همتايان بينا است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي مقايسه اي در ۹۳ جانباز نابيناي دو چشم و ۹۳ فرد همتا از نظر سن و تحصيلات انجام گرفت. جهت ارزيابي وضعيت ذهن آگاهي از آزمون رفتاري بررسي ذهن آگاهي استفاده شد. تحليل آماري براي مقايسه دو گروه در نمره اين آزمون به وسيله آزمون آماري يو مان ويتني صورت گرفت.
يافته ها: آزمون آماري يومان ويتني نشان داد بين جانبازان نابينا و همتايان بينا تفاوت معني داري در ذهن آگاهي وجود ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: هر چند كه ذهن آگاهي مبتني بر حواس پنجگانه مي باشد وليكن فقدان كامل يك حس نمي تواند كاركردهاي آن را مختل نمايد و با نقش جبراني ساير حواس، ذهن آگاهي حاصل مي شود.