مقاله مقايسه رابطه افسردگي مادران و هوش هيجاني دختران نوجوان شنوا و ناشنواي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه رابطه افسردگي مادران و هوش هيجاني دختران نوجوان شنوا و ناشنواي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي مادران
مقاله هوش هيجاني
مقاله نوجوان
مقاله جنس
مقاله ناشنوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين پژوهش، مقايسه رابطه نمرات افسردگي مادران و هوش هيجاني دختران نوجوان شنوا و ناشنواي شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي و از نوع مقطعي انجام شد. ۳۰ دانش آموز دختر و مادرانشان از مدرسه شنوايان و ۳۰ دانش آموز دختر و مادرانشان از مدرسه ناشنوايان به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي از مقطع سوم راهنمايي ناحيه ۳ آموزش و پرورش با رعايت سطح تحصيلات ديپلم و وضعيت اقتصادي در حد متوسط براي والدين انتخاب شدند. اطلاعات به کمک پرسش نامه افسردگي Beck براي مادران و پرسش نامه هوش هيجاني براي دانش آموزان جمع آوري گرديد و آن گاه داده ها با آزمون هاي t و ضريب همبستگي Pearson مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: آزمون ميانگين دو گروه مستقل نشان داد كه جز عامل خوش بيني، بين بقيه عوامل هوش هيجاني در دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين بين ميانگين نمرات افسردگي مادران تفاوت معني داري وجود دارد. در آخر نيز نتايج همبستگي Pearson نشان داد كه ميانگين نمرات افسردگي مادران دو گروه با ميانگين نمرات هوش هيجاني فرزندانشان رابطه معکوس دارد.
نتيجه گيري: نتايج مي تواند حاکي از آن باشد که ناشنوايي فرزند با ميانگين نمرات افسردگي مادر مرتبط بوده، از طرف ديگر ميانگين نمرات افسردگي مادر با هوش هيجاني فرزند رابطه دارد. ميانگين نمرات افسردگي بيشتر مادر به دليل برقراري رابطه عاطفي منفي با هوش هيجاني پايين و ميانگين نمرات افسردگي پايين به دليل برقراري رابطه عاطفي مناسب با هوش هيجاني بالاي نوجوان شنوا رابطه دارد.