مقاله مقايسه رابطه بين انواع سبک هاي تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فني و حرفه اي شهرستان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه رابطه بين انواع سبک هاي تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فني و حرفه اي شهرستان تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهاي تفکر
مقاله مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده علي اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين پژوهش بررسي رابطه سبک هاي تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فني و حرفه اي شهرستان تهران است جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان سال دوم هنرستانهاي فني و حرفه اي شهرستان تهران تشکيل مي دادند. و نمونه آماري آن ۲۵۰ نفر است، که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش دو پرسشنامه سبک هاي تفکر (استرنبرگ) و پرسشنامه معلم ساخته مهارتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بود. داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (رگرسيون گام به گام) تحليل شد و نتايج نشان داد که: بين سه متغير پيش بين سبک هاي تفکر اجرايي، قضايي و قانونگذرانه با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معني داري وجود دارد و اين سه متغير قدرت پيش بيني متغير ملاک را دارند. ضريب همبستگي بين سبک تفکر اجرايي با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح ۰٫۰۵ منفي و معني دار بود. بين سبک تفکر قضايي و قانون گذارانه با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معني داري در سطح ۰٫۰۱ وجود دارد. رابطه سبک هاي تفکر با ميزان يادگيري مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات بر حسب جنسيت معنادار نيست.