مقاله مقايسه راهبردهاي يادگيري و مطالعه در بين دانش آموزان موفق و ناموفق پيش دانشگاهي، در شهر ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه راهبردهاي يادگيري و مطالعه در بين دانش آموزان موفق و ناموفق پيش دانشگاهي، در شهر ميانه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله راهبردهاي يادگيري و مطالعه
مقاله دانش آموز
مقاله موفقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي طهماسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش دانش آموزان در برابر مطالعه و فعاليت هاي درسي متفاوت است. اين واکنش در برخي با اشتياق، در برخي با اکراه و در برخي ديگر با امتناع همراه است. اين واکنش ها رابطه معناداري با موفقيت يا شکست يادگيرنده در جريان تحصيل دارند. پژوهش حاضر در خصوص مجموعه اي از راهبردهاي يادگيري و مطالعه به منظور مقايسه راهبردهاي يادگيري و مطالعه دانش آموزان موفق و ناموفق است. اين پژوهش از نوع توصيفي است که با همکاري و مشارکت آموزش و پرورش شهر ميانه انجام يافته است. گروه نمونه شامل ۲۱۳ دانش آموز پيش دانشگاهي موفق و ناموفق، دختر و پسر پيش دانشگاهي، از طريق فرمول تصحيح شده کوکران تعيين شد. دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و از پرسشنامه اي شامل ۳۰ سوال استفاده شد. اطلاعات به دست آمده جهت آزمون شش فرضيه، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بررسي روابط متغيرها از آزمون هاي آماري فريد من وt-test  مستقل استفاده گرديد.
نتايج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان موفق بيشتر از دانش آموزان ناموفق از راهبردهاي يادگيري و مطالعه استفاده مي نمايند و شرايط مطالعه، مطالعه فعال و سبک مطالعه را رعايت مي نمايند و دانش آموزان ناموفق بيشتر از دانش آموزان موفق، عادت هاي نامناسب مطالعه دارند. در خصوص کاربرد راهبردهاي يادگيري و مطالعه، بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده نشد.