مقاله مقايسه رتبه هاي كشوري، منطقه اي و جهاني وب سايت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه رتبه هاي كشوري، منطقه اي و جهاني وب سايت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وب سنجي
مقاله دانشگاه ها
مقاله تحقيق و توسعه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرپور بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: واسعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري پيام
جناب آقای / سرکار خانم: علوي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: كماليان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: بامدادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود مطالعات متعددي كه در زمينه وب سايت هاي دانشگاهي ايران صورت گرفته، تاكنون بررسي جامعي در خصوص تغييرات رتبه وب سايت تمامي مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور انجام نشده است. مطالعه حاضر به بررسي و مقايسه روند تغييرات رتبه وب سايت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايران در سه سطح ملي، منطقه اي و بين المللي طي سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادي مي پردازد.
روش كار: طي يك مطالعه توصيفي مقطعي ابتدا تمامي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم و بهداشت كه داراي وب سايت اختصاصي بودند، از طريق كاوشگر گوگل شناسايي و بررسي گرديد. سپس رتبه هاي كشوري، منطقه اي و جهاني آن دسته از اين موسسات كه در پايگاه وب سنجي webometrics.info وارد شده بودند، در چهار مقطع زماني جولاي ۲۰۰۷، ژانويه ۲۰۰۸، جولاي ۲۰۰۸ و ژانويه ۲۰۰۹ استخراج و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، وب سايت دانشگاه تهران در بين دانشگاه هاي مورد بررسي، رتبه اول كشوري را در طي هر چهار مقطع زماني كسب كرد. وب سايت اين دانشگاه در ارزيابي ژانويه ۲۰۰۹ رتبه سوم منطقه و نهصد و نودم جهان را كسب كرده كه بيانگر ۳۸۳ رتبه ارتقا در طول ۱۸ ماه در سطح جهان است. در اين دوره، دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ميان تمامي دانشگاه هاي مورد مطالعه، بالاترين ارتقاي رتبه وب را در سطح جهاني داشته است. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (ايران داك)، تنها مركز تحقيقات ايراني بود كه در رتبه بندي سوم و چهارم وب سنجي در ميان ۱۰۰۰ رتبه اول مراكز تحقيق و توسعه جهان قرار گرفته است.
نتيجه گيري: به منظور ارتقاي رتبه وب دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايران لازم است سياست گذاران و مديران بخش آموزش و پژوهش كشور، راه كارهاي مناسبي در خصوص ارتقا و پايش مداوم وب سايت هاي موسسات آموزشي و پژوهشي تدوين و اجرا نمايند.