مقاله مقايسه رشد پده، پايه هاي گامتوكلونال و دورگ پده با كبوده در پنج سال اول رشد در باغ گياه شناسي دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۷۸ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه رشد پده، پايه هاي گامتوكلونال و دورگ پده با كبوده در پنج سال اول رشد در باغ گياه شناسي دزفول
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله عملكرد
مقاله پده
مقاله کبوده
مقاله دورگ
مقاله گامتوكلونال
مقاله هتروزيس
مقاله دزفول
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آبروش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي ممقاني بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پور مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان صنوبر به دليل سرعت رشد زياد، تنوع محصولات چوبي و سازگاري با شرايط متنوع آب و هوايي، گونه هاي مناسبي براي جنگل كاري و احيا جنگلهاي تخريب شده هستند. شوري خاك و درجه حرارت زياد در فصل تابستان از عمده محدوديت هاي زيستي استان خوزستان به شمار مي آيد. گونه پده (Populus euphratica) از لحاظ تحمل به شوري و قلياييت خاك، درجه حرارت زياد و شدت اشعه هاي خورشيدي، گونه اي بسيار مقاوم بوده ولي داراي تنه کج و غير استوانه اي مي باشد. در صورتي که گونه کبوده (P. alba) داراي تنه مستقيم و استوانه ايست ولي از مقاومت کمتري نسبت به تنش هاي محيطي برخوردار مي باشد. پيش تر به منظور تجمع صفات مطلوب دو گونه، دورگ هايي بين گونه هاي مذکور با استفاده از روشهاي بيوتکنولوژيکي نجات و کشت جنين ايجاد شده است. سه ژنوتيپ شامل پده محلي استان خوزستان، دورگ پده با کبوده و گياهان حاصل از تنوع گامتوكلونال پده در باغ گياه شناسي فدک دزفول در شمال غرب استان خوزستان كه معرف منطقه گرمسيري جنوب غرب ايران است، کاشته و عملکرد آنها در پنج سال اول رشد بررسي شد. نتايج حاصل از بررسي صفات ارتفاع، قطر برابرسينه و قطر يقه درختان به عنوان عملكرد اين ۳ ژنوتيپ نشان دهنده برتري ژنوتيپ دورگ نسبت به دو ژنوتيپ ديگر است. درختان دورگ و پايه هاي گامتوكلونال پده عملكرد بهتري را نسبت به پايه هاي پده بومي خوزستان نشان دادند. همچنين اثر هتروزيس در درختان دورگ مشاهده شد. بنابراين با توجه به خصوصيات برجسته درختان دورگ همچون تنه مستقيم، ارتفاع و قطر بيشتر مي توان از پايه هاي يادشده براي جنگل كاري و توليد چوب بهره برد.