مقاله مقايسه رضامندي زناشويي بين زنان خانه دار و شاغل شهر قاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه رضامندي زناشويي بين زنان خانه دار و شاغل شهر قاين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضامندي زناشويي
مقاله زنان خانه دار
مقاله زنان شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شخمگر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر براي مقايسه ميزان رضامندي زناشويي و مولفه هاي آن بين زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر قاين ۶۰ نفر از زنان شاغل و ۶۰ نفر از زنان خانه دار به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. داده ها پس از اجراي پرسشنامه رضايت از زندگي زناشويي انريچ جمع آوري شدند، سپس با استفاده از روشهاي آماري توصيفي (ميانگين رتبه اي-انحراف استاندارد-فراواني) و شاخص استنباطي (ويل كاكسون) در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها بر اساس آزمون ويل كاكسون براي مقايسه ميانگين رتبه نمرات زير مقياس هاي رضامندي زناشويي دو گروه شاغل و خانه دار معنادار است، به طوري كه رتبه ميانگين نمرات آزمودني هاي شاغل در زير مقياسهاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، ارتباط، مديريت مالي، رابطه جنسي، فرزند پروري، خانواده و دوستان به طور معنادار بيشتر است اما زنان خانه دار در زير مقياس مسايل شخصيتي نمره بيشتر دارند.
همچنين نتايج آزمون ويل كاكسون براي مقايسه ميانگين رتبه نمرات زير مقياس هاي رضامندي زناشويي ۴ گروه خدماتي، درماني، آموزشي و خانه دار معنادار است، به طوري كه رتبه ميانگين نمرات آزمودني هاي شاغل در بخش آموزشي در زير مقياسهاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، ارتباط، مديريت مالي، رابطه جنسي، اوقات فراغت، فرزند پروري، خانواده و دوستان و جهت گيري مذهبي به طور معنادار بيشتر است اما زنان خانه دار در زير مقياس مسايل شخصيتي نمره بيشتري دارند.