مقاله مقايسه رضايتمندي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي مردان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه رضايتمندي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي مردان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشتري
مقاله رضايت مشتري
مقاله باشگاه هاي خصوصي بدنسازي
مقاله باشگاه هاي دولتي بدنسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوزه چيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: گوهررستمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه رضايت مندي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي شهر تهران بود. در سازمان هاي موفق، رضايت مشتري، به عنوان يکي از معيارهاي موفقيت در نظر گرفته مي شود. اين سازمان ها به شدت بر روي بهبود فعاليت هايي که موجب افزايش رضايت مندي مشتريان مي شود، سرمايه گذاري مي کنند. بنابراين ايجاد و پياده سازي سيستم هاي اندازه گيري و پايش رضايت مشتري، مهم ترين امر در بهبود عملکرد از نيازهاي اساسي سازمان هاي امروزي به شمار مي رود. جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش، مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي مردان شهر تهران بودند که دست کم شش ماه سابقه فعاليت ورزشي داشتند. نمونه آماري ۴۸۱ نفر از مشتريان بودند که به طور تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه به همراه پرسشگر بود. بررسي يافته هاي پژوهش نشان داد که تفاوت معني داري در رضايت کلي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي خصوصي و دولتي وجود دارد. همچنين تفاوت معني داري در رضايت مشتريان از عوامل اجتماعي، تجهيزات، کيفيت رفتار کارکنان، برنامه هاي تمريني و شهريه در باشگاه هاي خصوصي و دولتي وجود دارد و تفاوت معني داري در رضايت مشتريان از عامل سلامت در باشگاه هاي خصوصي و دولتي مشاهده نشد.