مقاله مقايسه رفتار درد فرماليني در موش هاي سوري نر نرمال و كلستاتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه رفتار درد فرماليني در موش هاي سوري نر نرمال و كلستاتيك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلستاز
مقاله اوپيوئيد داخلي
مقاله درد
مقاله فرمالين
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درد يکي از مهمترين تظاهرات باليني اکثر بيماري ها مي باشد. با وجود پيشرفت هاي زياد، درمان درد و اختلالات همراه ان از چالش هاي پيش روي پزشکان و محققان است. نشان داده اند که بستن مجاري صفراوي (كلستاز) در حيوانات به صورت تجربي و زردي در انسان، اثر داروها روي اندام ها و گيرنده ها را تغيير مي دهد. بنابراين بررسي اين موضوع كه وجود توام اين دو (درد و كلستاز) در يك شخص ميتواند تداخلي داشته باشد يا نه موضوع مهمي مي تواند باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه رفتار درد فرماليني در حيوانات نرمال و کلستاتيک مي باشد. در اين مطالعه تجربي از تعداد ۳۰ سر موش سوري نر نژاد NMRI که به صورت تصادفي به ۳ گروه تقسيم شدند، استفاده شد. به طوري که يك گروه نرمال، يك گروه جراحي شده بدون بستن مجراي صفراوي و يك گروه جراحي شده همراه با بسته شدن مجراي صفراوي بود. رفتار درد در حيوانات نرمال و هفت روز بعد از جراحي در دو گروه ارزيابي شد. براي ايجاد رفتار درد، فرمالين ۵ درصد با حجم ۲۰ ميکروليتر به صورت کف پايي تزريق و مدت زمان ليسيدن و گاز گرفتن پنجه پاي تزريق شده، در فواصل زماني ۵ دقيقه اي به مدت يک ساعت ثبت شد. نتايج نشان داد که تزريق کف پايي فرمالين يک رفتار درد دو مرحله اي ايجاد مي کند. کلستاز باعث کاهش معني دار (P<0.05) پاسخ درد حاد و كاهش غيرمعني دار (P<0.05) درد مزمن شد. بر اساس نتايج چنين مي توان پيشنهاد كرد که کلستاز اثر کاهش دهنده درد و التهاب ايجاد مي کند. اين اثر احتمالا به دليل افزايش اوپيوئيدهاي داخلي است.