مقاله مقايسه رفتار شهروندي سازماني و رفتارهاي ضد توليد در ميان کارکنان کارخانه جات خودرو سازي ايران و مالزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه رفتار شهروندي سازماني و رفتارهاي ضد توليد در ميان کارکنان کارخانه جات خودرو سازي ايران و مالزي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي شهروندي سازماني
مقاله رفتارهاي ضد توليد
مقاله کارخانه هاي خودرو سازي
مقاله ايران
مقاله مالزي
مقاله و روان شناسي صنعتي و سازماني بين فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهداد علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زادگان ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه ميزان رفتارهاي شهروندي سازماني، ابعاد آن، رفتارهاي ضد توليد و ابعاد آن در ميان کارکنان کارخانه هاي خودرو سازي ايران و مالزي انجام شد. به همين منظور تعداد ۱۰۵۸ نفر از ميان کارکنان خطوط توليد کارخانه هاي خودرو سازي در ايران و مالزي به شکل تصادفي ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديدند. پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع علي – مقايسه اي است و ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه رفتارهاي شهروندي سازماني لي و آلن (۲۰۰۲) و پرسشنامه رفتارهاي ضد توليد فوکس و اسپکتور (۲۰۰۲) بود که توسط پژوهشگران در ايران و مالزي پس از اعتباريابي و پايايي سنجي اجرا گرديد. داده ها با استفاده از آزمونt  مستقل، براي مقايسه بين گروه ها مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميزان رفتارهاي شهروندي سازماني و ابعاد مرتبط با آن و همچنين رفتارهاي ضد توليد و ابعاد مرتبط با آن در ميان کارکنان ايراني بيشتر از کارکنان مالزيايي بود(P<0/01) . بنابراين پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت هاي ميان ايرانيان و مالزيايي ها به عنوان دو مليت متفاوت بازتاباننده تفاوت هاي فرهنگي ميان آنها است و همچنين ضرورت توجه به انجام مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني بين فرهنگي را مورد تاکيد قرار مي دهد.