مقاله مقايسه رفتار فراخواني و برخي از ويژگي هاي زيستي، در سه جمعيت جغرافيايي متفاوت كرم گلوگاه انار، در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه رفتار فراخواني و برخي از ويژگي هاي زيستي، در سه جمعيت جغرافيايي متفاوت كرم گلوگاه انار، در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعيت جغرافيايي
مقاله ترشح فرومون
مقاله شب پره خرنوب
مقاله انار
مقاله زيست شناسي
مقاله پيراليده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالديني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گلدان ساز سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار توليدمثلي در بيشتر شب پره ها در يك دوره زماني خاص از شبانه روز انجام مي شود و در برخي از گونه ها اين رفتارها نظير رفتار فراخواني، اختصاصي هستند. داشتن اطلاعات در زمينه ي رفتارهاي توليدمثلي پيش نياز مطالعات اكولوژي شيميايي مي باشد. در اين تحقيق، برخي از خصوصيات زيستي و رفتار فراخواني حشرات كامل كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae) براي سه جمعيت ساوه، كرمان و ارسنجان، در شرايط آزمايشگاهي (شرايط دمايي ۲۹±۱ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۷۰±۱۰ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريكي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه، ميانگين طول دوره رشد و نمو جنيني در سه جمعيت، به ترتيب، ۳٫۷، ۳٫۱۹ و ۳٫۶ روز و طول دوره رشد و نمو از تخم تا خروج حشرات كامل از مرحله شفيرگي، براي جنس ماده جمعيت هاي ساوه، كرمان و ارسنجان، به ترتيب، ۳۹، ۴۰٫۴ و ۴۱٫۳ روز و براي جنس نر، ۳۷٫۴، ۳۸٫۵ و ۴۰٫۲ روز بود. روند خروج حشرات كامل از شفيره، از آخرين ساعت مرحله روشنايي آغاز مي شد و در اولين ساعت تاريكي، به اوج خود مي رسيد. نتايج رفتار فراخواني حشرات ماده باكره در هر سه جمعيت، نشان داد كه اين حشرات از اولين شب ظهور، شروع به فراخواني مي كنند. درصد فراخواني حشرات ماده صرف نظر از نوع جمعيت، در روزهاي سوم و چهارم به اوج خود رسيد و حداكثر فراخواني، در آخرين ساعت تاريكي مشاهده شد. مدت زمان فراخواني، در بين سه جمعيت، تفاوت معني داري نداشت، اما زمان شروع، اتمام و تعداد دوره هاي فراخواني (بوت) در جمعيت ارسنجان نسبت به دو جمعيت كرمان و ساوه، تفاوت معني داري داشت. به طور كلي، در كرم گلوگاه انار، مدت زمان رشد و نمو براي دو جنس نر و ماده متفاوت، بلوغ جنسي كوتاه، و وجود تفاوت در صفات مرتبط با رفتار فراخواني و ويژگي هاي زيستي، در جمعيت هاي جغرافيايي آن، با وجود يكسان بودن شرايط محيطي پرورش، و انجام آزمايش ها در شرايط مشابه، داراي پايه و اساس ژنتيكي و بر اثر انتخاب طبيعي بوده و از نسلي به نسل ديگر نيز منتقل مي شوند. اين تفاوت ها، بيانگر محدوديت جريان ژني، بين اين جمعيت ها ي كرم گلوگاه انار مي باشد.