مقاله مقايسه رفتار فعاليت الکتروميوگرافي سطحي عضلات حنجره بين زنان و مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه رفتار فعاليت الکتروميوگرافي سطحي عضلات حنجره بين زنان و مردان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروميوگرافي سطحي
مقاله عضله تيروييدي هرمي
مقاله عضله انگشتري تيروييدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي قمي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عضلات شرکت کننده در توليد صدا از مهم ترين اعضاي دست اندرکار در تکلم هستند. ثبت الکتروميوگرافي فعاليت هاي عضلات با استفاه الکترودهاي سوزني مشکل است و نياز به آرامش بيمار و مهارت فرد معاينه کننده دارد. هدف از اين تحقيق رسيدن به راهي جديد براي ارزيابي جديد براي ارزيابي فعاليت عضلات با استفاده از الکترودهاي سطحي است.
روش بررسي: در اين پژوهش ۳۴ زن و ۳۴ مرد هنجار شرکت کردند. افراد به صورت نشسته روي صندلي قرار مي گرفتند. الکترودهاي ثبات بر روي عضلات ناحيه قدام گلو، شامل تيروييدي هرمي و انگشتري تيروييدي، در دو سمت چپ و راست قرار داده مي شدند. توليد همخوان هاي سايشي واکدار /z/ و /ž/ و بي واک /s/ و /š/ به مدت ۱۰ ثانيه و استراحت بينابيني ۱۰ ثانيه اي به تعداد ۵ تکرار انجام مي گرفت. اطلاعات به دست آمده در حوزه زمان و فرکانس مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در ثبت الکتروميوگرافي عضلات مسوول توليد همخوان هاي سايشي واکدار، ميزان فعاليت و ميانه طيف فرکانس به طور معني دار در مردان بيشتر از زنان بود (p<0.05)، ولي اين مقادير در هر دو گروه، در همخوان هاي سايشي واکدار بيشتر از حالت استراحت بود (p<0.001).
نتيجه گيري: ثبت سطحي از عضلات تيروييدي هرمي و انگشتري تيروييدي در زنان سخت تر از مردان است. اين امر مي تواند به دليل تفاوت هاي آناتوميکي نظير اندازه طول و عرض گردن در زنان باشد.