مقاله مقايسه روابط صفات زراعي گلرنگ در شرايط عادي و تنش رطوبتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه روابط صفات زراعي گلرنگ در شرايط عادي و تنش رطوبتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش رطوبتي
مقاله گلرنگ
مقاله تجزيه عليت
مقاله تجزيه همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي پور كميل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه روابط صفات زراعي گلرنگ در دو شرايط عادي و تنش خشکي، صد ژنوتيپ از کلکسيون گلرنگ بانک ژن گياهي ملي ايران در دو آزمايش جداگانه آبياري نرمال بر اساس ۷۰-۶۰ ميليمتر تبخير و شرايط تنش رطوبتي بر اساس ۱۸۰-۱۷۰ ميليمتر تبخير از تشتک کلاس در قالب طرح لاتيس ساده ۱۰ ۱۰ طي دو سال پياپي مورد ارزيابي قرار گرفت. ژنوتيپ ها براي صفات مورد ارزيابي تنوع ژنتيکي خوبي نشان دادند که نويد منبع ژني غني براي برنامه هاي اصلاحي گلرنگ را مي دهد. ضرايب همبستگي ساده نشان داد که در شرايط تنش خشکي صفات، %۵۰ گلدهي، %۵۰ رسيدگي، ارتفاع بوته، قطر غوزه، عرض براکته و تعداد دانه در غوزه همبستگي مثبت با عملکرد دانه دارند، در حالي که در شرايط عادي همه صفات فوق الذکر به اضافه درصد روغن (به جاي %۵۰ رسيدگي) همبستگي مثبت با عملکرد نشان دادند. نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون گام به گام براي عملکرد دانه نشان داد که در شرايط عادي به ترتيب قطر غوزه، تعداد دانه در غوزه، تعداد غوزه و وزن هزار دانه نقش بيشتري (%۵۰) در تبيين تغييرات عملکرد داشتند. در شرايط داراي تنش رطوبتي نيز صفات تعداد دانه در غوزه، قطر غوزه و %۵۰ رسيدگي به ترتيب بيشترين نقش را (%۵۱) در تغييرات عملکرد دانه داشته اند. نتايج حاصل از تجزيه عليت بين عملکرد دانه با صفات موجود در مدل رگرسيون نشان داد که در رژيم رطوبتي عادي، قطر غوزه (۰٫۵۲۳) و در شرايط خشکي تعداد دانه (۰٫۴۷۸) بيشترين اثر مستقيم بر عملکرد دانه را داشته است. بنابراين و با توجه به ارتباط مستقيم بين قطر غوزه و تعداد دانه در غوزه به عنوان يکي از اجزاي مهم عملکرد دانه، مي توان در برنامه هاي به نژادي گلرنگ صفات قطر غوزه و تعداد دانه در غوزه را به عنوان يک شاخص انتخاب مناسب جهت بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرار داد.