مقاله مقايسه روان رنجوري و ويژگي هاي جمعيت شناختي شوهران همسر آزار و غير همسر آزار شهر اصفهان از ديد همسران آنان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه روان رنجوري و ويژگي هاي جمعيت شناختي شوهران همسر آزار و غير همسر آزار شهر اصفهان از ديد همسران آنان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي شخصيتي
مقاله همسر آزاري
مقاله روان رنجوري
مقاله شوهران همسر آزار
مقاله شوهران غير همسر آزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني كبري
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش مقايسه روان رنجوري و ويژگيهاي جمعيت شناختي شوهران همسر آزار و غير همسر آزار از ديد همسران آنان در شهر اصفهان بوده است. جامعه آماري تحقيق را زنان شوهران همسر آزار و غير همسر آزار شهر اصفهان تشکيل دادند. بدين منظور ۵۰ نفر از زناني که داراي مشکل خانوادگي (همسر آزاري) بودند و ازاوايل ارديبهشت ماه تا اواخر تيرماه ۱۳۸۶، براي شکايت همسرآزاري به مراجع انتظامي و قضايي موجود در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند، سپس نمونه گيري ۵۰ نفر از زناني که از اوايل ارديبهشت ماه تا اواخر تيرماه ۱۳۸۶، براي شکايت همسر آزاري به مراجع انتظامي و قضايي موجود در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نمونه گيري ۵۰ نفر از زناني که مشکل خانوادگي خانوادگي (همسر آزاري) نداشتند، در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول پنج منطقه از مناطق يازده گانه شهر اصفهان به صورت خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و در مرحله دوم، از هر منطقه، ۱۰ نفر از خانم هاي خانه دار به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت فرم کوتاه R با ضريب پايايي 0.86 و يک پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي بود. اين تحقيق توصيفي از نوع علمي – مقايسه اي بوده است. نتايج تحليل کواريانس پس از کنترل متغيرهاي سن، سن ازدواج و تعداد خواهران و برادران آزمودني ها، نشان داد که به طور معنا داري (P<0.05) روان رنجوري شوهران همسر آزار بيشتر از شوهران غير همسر آزار (از ديد همسران آنان) بوده است. همچنين در مقايسه جمعيت شناختي دو گروه مشخص شد که، بيکاري بيشتر شوهران همسر آزار از غير همسر آزار (P<0.05)، پايين بودن مدرک تحصيلي شوهران همسر آزار از غير همسر آزار (P<0.01)، سن پايين ازدواج شوهران همسر آزار از غير همسر آزار (P<0.05)، کمتر بودن ازدواج فاميلي شوهران همسر آزار از غير همسرآزار (P<0.05)، تعداد زياد خواهران و برادران شوهران همسر آزار از غير همسرآزار (P<0.01) جزء نتايج ديگر اين تحقيق بوده اند.