مقاله مقايسه روشهاي تصميم گيري چند معيارهAHP ، AHP_OWA وFuzzy AHP_OWA براي مکان يابي مجتمع هاي مسکوني در شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي تصميم گيري چند معيارهAHP ، AHP_OWA وFuzzy AHP_OWA براي مکان يابي مجتمع هاي مسکوني در شهر تبريز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AHP ،OWA
مقاله کميت سنج هاي مفهومي فازي
مقاله مکان يابي مجتمع هاي مسکوني
مقاله GIS
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل زيست محيطي يکي از حساس ترين موضوعاتي هستند که در بسياري از تصميم گيري ها مي بايد در نظر گرفته شوند. مکان يابي از پرکاربردترين تصميم گيري هاي مکاني است که تحت تاثير بسياري از عوامل زيست محيطي مي تواند قرار بگيرد. هدف از مکان يابي، يافتن مجموعه اي از گزينه هاي مکاني مناسب براي يک کاربرد خاص است. مساله مکان يابي يک مساله تصميم گيري چند معياره است. روشهاي ارزيابي چندمعياره با ساده سازي تعريف راهبرد هاي تصميم گيري و تسهيل پردازش هاي مکاني مي توانند در مسايل مختلف تصميم گيري مکاني به شيوه هاي گوناگون استفاده شوند. اين مقاله با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره AHP، AHP_OWA و Fuzzy AHP_OWA به شناسايي مناطق مناسب براي احداث مجتمع هاي مسکوني با لحاظ عوامل تاثيرگذار زيست محيطي مي پردازد. نتايج نشان داد که با AHP امکان استفاده مستقيم از آراء کمي کارشناسان فراهم مي شود. با OWA امکان کنترل جبران پذيري و ريسک تصميم گيري مهيا مي شود. همچنين با استفاده از کميت سنج هاي مفهومي فازي مي توان اطلاعات کيفي را که کارشناسان از روابط ميان عوامل مختلف(حتي با تعداد زياد عوامل) درک مي کنند در تصميم سازي وارد کرد. با توجه به سطح انتظارات و نوع نيازهاي تصميم گيرندگان مختلف، هرکدام از اين روشها مي تواند به عنوان ابزار پشتيبان تصميم گيري، جوابگوي جنبه هاي متفاوت از يک مساله مکاني باشد. بنابراين بهره گيري از يک مدل تلفيقي با استفاده روشهاي فوق مي تواند منجر به ارايه راه حل هاي جامع در مسايل پيچيده اي مانند مکانيابي شود.