مقاله مقايسه روشهاي مختلف استخراج ترکيب هاي فنولي و فلاونوئيدي از گياه گزنه (.Urtica dioica L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۸۹ تا ۴۰۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي مختلف استخراج ترکيب هاي فنولي و فلاونوئيدي از گياه گزنه (.Urtica dioica L)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزنه (Urtica dioica L.)
مقاله تركيب هاي فنولي
مقاله تركيب هاي فلاونوئيدي
مقاله استخراج به کمک اولتراسوند
مقاله استخراج به کمک مايکروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ماهونك عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير روشهاي استخراج غرقابي، استخراج به کمک اولتراسوند و استخراج به کمک مايکروويو بر ميزان استخراج تركيب هاي فنولي و فلاونوئيدي از برگهاي گزنه (Urtica dioica L.) به همراه سه حلال استخراجي آب، متانول %۸۰ و کلروفرم بود. در روش غرقابي، حلال آب و کلروفرم به ترتيب بيشترين مقدار تركيب هاي فنولي و فلاونوئيدي را استخراج کردند. در دو روش استخراج به کمک اولتراسوند و مايکروويو تاثير زمانهاي مختلف اشعه دهي امواج نيز به همراه نوع حلال مصرفي بررسي شد. به طوري که در روش استخراج به کمک اولتراسوند، حلال آب و زمان ۹۰ دقيقه بيشترين ميزان استخراج تركيب هاي فنولي و حلال کلروفرم و زمان ۹۰ دقيقه بيشترين ميزان استخراج تركيب هاي فلاونوئيدي را داشته است. همچنين بين دو زمان ۶۰ و ۹۰ دقيقه تفاوت معني داري در سطح احتمال پنج درصد مشاهده نشد. بنابراين بهترين تيمار حلال – زمان با بيشترين ميزان استخراج تركيب هاي فنولي و فلاونوئيدي در روش استخراج به کمک مايکروويو به ترتيب مربوط به تيمارهاي حلال آب – زمان ۹ دقيقه و حلال متانول – زمان ۹ دقيقه بود. حلال کلروفرم در روش استخراج به کمک مايکروويو کمترين ميزان استخراج تركيب هاي فنولي و فلاونوئيدي را داشت و تاثير زمان اشعه دهي امواج مايکروويو بر ميزان استخراج معني دار نبود. در مقايسه بين روشها، روش استخراج به کمک مايکروويو با حلال آب – زمان ۹ دقيقه بالاترين قدرت استخراج کنندگي تركيب هاي فنولي ( ۰٫۴۱±۱۱٫۵۷ ميلي گرم معادل اسيد گاليک به گرم نمونه خشک) و روش غرقابي (ساعت) با حلال کلروفرم بيشترين ميزان تركيب هاي فلاونوئيدي 0.533) ±۱۳٫۶۴  ميلي گرم معادل کوئرستين به گرم نمونه خشک) را استخراج کرد.