مقاله مقايسه روشهاي نمونه برداري با قطعه نمونه دايره اي شکل و خط نمونه در جنگلهاي بلوط زاگرس (مطالعه موردي جنگل آموزشي- پژوهشي دانشگاه رازي کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه روشهاي نمونه برداري با قطعه نمونه دايره اي شکل و خط نمونه در جنگلهاي بلوط زاگرس (مطالعه موردي جنگل آموزشي- پژوهشي دانشگاه رازي کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش نمونه برداري
مقاله تعداد در هكتار
مقاله تاج پوشش
مقاله هزينه
مقاله دقّت
مقاله خط نمونه
مقاله جنگلهاي بلوط زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضاحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جنگلهاي حفاظتي غرب كشور (جنگلهاي بلوط زاگرس) به منظور انتخاب مناسبترين روش نمونه برداري براي برآورد تعداد در هكتار و درصد تاج پوشش در بخشي از جنگل آموزشي – پژوهشي دانشگاه رازي کرمانشاه با توجه به معيار هزينه و دقت نمونه برداري (E%2×T)، دو روش خط نمونه با اندازه گيري فاصله بين درختان و روش قطعه نمونه دايره اي ۱۰ آري در سطح ۵۰ هكتار كه در آن آماربرداري صددرصد انجام گرفته بود اجرا گرديد. براي هر روش تعداد ۵۰ نمونه بر اساس الگوي منظم تصادفي با ابعاد شبکه ۱۰۰×۱۰۰ متر برداشت و مشخصات مورد نياز درختان موجود در آنها مانند دو قطر بزرگ و کوچک تاج درختان و جست گروهها و تعداد درختان و جست گروهها در داخل قطعات نمونه و خط نمونه ها اندازه گيري و يادداشت گرديدند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه با توجه به معيار فوق، مناسبترين روش براي برآورد تعداد در هكتار و درصد تاج پوشش درختان منطقه از ميان دو روش يادشده، روش قطعه نمونه دايره اي شکل با مساحت ۱۰ آر مي باشد.