مقاله مقايسه روش انعقاد با پلي آلومينيوم کلرايد سيليکاته و فرآيند الکتروکواگولاسيون در حذف سختي از آب شرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش انعقاد با پلي آلومينيوم کلرايد سيليکاته و فرآيند الکتروکواگولاسيون در حذف سختي از آب شرب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آلومينيوم کلرايد سيليکاته
مقاله الکتروکواگولاسيون
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آب سخت مشکلات زيادي را در مصارف خانگي و صنعتي ايجاد مي کند. روش هاي متعددي براي حذف سختي آب با مزيت ها و معايب خاص خودشان وجود دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه حذف سختي آب آشاميدني بوسيله منعقدکننده هاي پلي آلومينيوم کلرايد سيليکاته (PASIC) و الکتروکواگولاسيون (EC) بود.
مواد و روش ها: اين بررسي در تصفيه خانه آب شهر قوچان (شمال شرقي ايران) اجرا گرديد. نمونه برداري از آب شرب در فصول زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ انجام گرفت. آزمايشات سختي، کدورت،pH  و آلومينيوم باقيمانده بوسيله منعقد کننده هاي پلي آلومينيوم کلرايد سيليکاته (PASIC) و الکتروکواگولاسيون (EC) مورد بررسي قرار گرفت و کارآيي هر يک از روش ها با استفاده از آناليز کوواريانس و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد که منعقد کننده PASIC قادر به حذف ۷۵ درصد حذف سختي کل و ۷۰ درصد حذف سختي کلسيمي، ۹۵ درصد کدورت آب خام ورودي در دوزهاي بهينه ۱ تا ۵ ميلي گرم در ليتر مي باشد. فرآيند الکتروکواگولاسيون نيز قادر به حذف به ترتيب ۹۷ و ۹۵ درصد سختيکل و کلسيمي و ۵۰ درصد کدورت مي باشد به گونه اي که بيشترين درصد سختي در ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ماند ۶۰ دقيقه و  6.5PHتا ۷٫۵ مشاهده گرديد.
استنتاج: به نظر مي رسد که هر دو فرآيند به لحاظ هزينه و کارايي در حذف سختي و کدورت بسيار مناسب بودند و مي توانند در تصفيه خانه هاي آب شرب استفاده شوند.