مقاله مقايسه روش سنجش آنزيمي با روش تخمير چند لوله اي در ارزيابي کيفيت ميکربي آب رودخانه کارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش سنجش آنزيمي با روش تخمير چند لوله اي در ارزيابي کيفيت ميکربي آب رودخانه کارون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت ميکربي
مقاله آبهاي سطحي
مقاله کارون
مقاله تخمير چند لوله اي
مقاله سنجش آنزيمي
مقاله LMX

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آيين مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور طراحي صحيح و ارزيابي کارايي واحدهاي تصفيه آب لازم است پايش ميکربي آبهاي سطحي که به عنوان منابع آب آشاميدني تلقي مي شوند، مورد توجه قرار گيرد. سنجش آنزيمي رويکردي است که به منظور ارزيابي سريع کيفيت ميکربي منابع آبي به کار مي رود. در اين مطالعه براي بررسي کيفيت ميکربي آب رودخانه کارون، روش سنجش آنزيمي با استفاده از محيط مايع LMX با روش متداول تخمير چند لوله اي MTF مقايسه گرديد. ميانگين شمارش شده کليفرم هاي کل به روش LMX و MTF به ترتيب برابر با ۹۹۲۸ MPN/100ml و ۷۵۶۴ و براي اشريشياکلي ۶۶۸۴ MPN/100ml و ۶۵۴۶ بود. آناليز آماري، اين اختلاف را براي برآورد کليفرم هاي کل، معني دار نشان داد اما در مورد اشريشياکلي اختلاف معني داري حاصل نگرديد. با توجه به يافته هاي اين مطالعه به نظر مي رسد که LMX روش مناسبي براي ارزيابي و شمارش کليفرم هاي کل و اشريشياکلي در آبهاي سطحي است. سرعت، سادگي و شمارش همزمان کليفرم هاي کل و اشريشياکلي از مزاياي اين روش محسوب مي گردد.