مقاله مقايسه روش شناسي تحليل مورد – شاهدي لانه گزيده و هم گروهي بر روي داده هاي مربوط به بيماري سل شهرستان: يک تجربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش شناسي تحليل مورد – شاهدي لانه گزيده و هم گروهي بر روي داده هاي مربوط به بيماري سل شهرستان: يک تجربه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز همگروهي
مقاله مورد شاهد لانه گزيده
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هلاكويي ناييني كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: استوار افشين
جناب آقای / سرکار خانم: دانش احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نژاد سيما
جناب آقای / سرکار خانم: قاليچي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنيا محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نظري سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: مطالعه مورد شاهدي لانه گزيده به عنوان جايگزيني کارا براي مطالعه کوهورت داراي محبوبيت است. هدف از اين مطالعه مشخص کردن نحوه نمونه گيري مورد – شاهدي لانه گزيده از مجموعه دادهاي يک کوهورت در يک نمونه از داده هاي نظام سلامت کشور و مقايسه برآوردهاي شاخص رابطه و واريانس آن ها در آناليزهاي مناسب براي هريک از داده ها است.
روش کار: مطالعه حاضر بر روي نمونه اي از داده هاي دفتر سل شهرستان هاي يک دانشگاه در يک فاصله زماني ۱۳۸۱ تا  276) 1384نفر) انجام شد. در تجزيه و تحليل با رويکرد همگروهي از روش Cox Regression استفاده شد. براي انجام تجزيه و تحليل با رويکرد مورد شاهدي لانه گزيده، در زمان بروز هر مورد مرگ، سه نمونه تصادفي از بين کساني که دچار پي آمد نشده اند انتخاب شد و داده ها با روش  Conditional logistic Regressionتجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج تجزيه و تحليل هر دو رويکرد نشان داد که جنسيت، محل سکونت و سن بر روي رخداد مرگ تاثيري نداشته و متغير گروه درماني تنها متغيري است که بر روي رخداد مرگ تاثير معني داري دارد. براي متغيرهاي دو حالتي و با اثر ناچيز مانند جنسيت و محل سکونت، کارآيي نسبي مطالعه مورد – شاهد لانه گزيده در حدود ۷۵ درصد است.
نتيجه گيري: نتايج تجربي مطالعه حاضر نشان مي دهد که مطالعه مورد – شاهد لانه گزيده علاوه بر راحت و مقرون به صرفه بودن، داراي اعتباري قابل قياس با آناليز کوهورت اصلي در برآورد rate ratio و واريانس آن است.