مقاله مقايسه روش هاي دارو درماني و صوت درماني در بيماران مبتلا به لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده با تکيه بر ويژگي هاي صوتي – حنجره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي دارو درماني و صوت درماني در بيماران مبتلا به لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده با تکيه بر ويژگي هاي صوتي – حنجره اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده
مقاله صوت درماني
مقاله دارو درماني
مقاله ويژگي هاي صوتي و حنجره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهستاني اردكاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقارسولي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده در بيماران صوت، بسيار شايع است. امروزه براي درمان اين اختلال از دارو درماني استفاده مي کنند که کارايي لازم را ندارد. هدف از اين پژوهش، بررسي ويژگي هاي صوتي – حنجره اي بيماران مبتلا به لارنژيت نابام قبل و بعد از درمان به روش صوت درماني يا دارو درماني و بررسي کارايي هر يک از اين روش ها است.
روش بررسي: شانزده بيمار مبتلا به لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده در اين پژوهش گذشته نگر و غيرمداخله اي بررسي شدند. براي پنج مورد صوت درماني کامل، براي دو نفر صوت درماني ناقص و براي نه نفر دارو درماني انجام شد. وضعيت ادراکي صوت بيماران توسط آسيب شناسي گفتار و زبان و شدت اختلال بر اساس ويژگي هاي صوتي و حنجره اي در قبل و بعد از درمان محاسبه شد.
يافته ها: شدت اختلال ۸۰ درصد از بيماران و وضعيت ادراکي صوت ۱۰۰ درصد از آنها در صوت درماني کامل در وضعيت طبيعي قرار گرفت شدت اختلال ۴۴ درصد از بيماران و وضعيت ادراکي صوت ۶۶ درصد از آنها در دارو درماني در وضعيت طبيعي قرار گرفت. کاهش شدت اختلال بعد از درمان در صوت درماني کامل (p=0.039) و دارو درماني (p=0.017) از لحاظ آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: اغلب ويژگي هاي صوتي و حنجره اي بعد از درمان در بيماران در وضعيت هنجار قرار گرفت. بر اساس داده هاي آماري، صوت درماني کامل نيز مانند دارو درماني در بهبود ويژگي هاي صوتي و حنجره اي بيماران کارايي دارد.