مقاله مقايسه روش هاي درماني اسپلنکتومي و کلادريبين در مبتلايان به لوسمي سلول مويي: مطالعه کلينيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۴۹ تا ۵۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي درماني اسپلنکتومي و کلادريبين در مبتلايان به لوسمي سلول مويي: مطالعه کلينيکي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي سلول مويي
مقاله کلادريبين
مقاله اسپلنکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي خو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي سال هاي متمادي اسپلنکتومي درمان استاندارد لوسمي سلول مويي محسوب مي شد اما امروزه روش هاي درماني موثرتر مانند آنالوگ هاي پورين جايگزين اسپلنکتومي شده اند. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه دو روش درماني تزريق کلادريبين و اسپلنکتومي با يکديگر و بررسي ويژگي هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران ايراني مبتلا در زمان تشخيص بود.
روش بررسي: ۵۰ بيمار با تشخيص لوسمي سلول مويي وارد مطالعه حاضر شدند. سن متوسط بيماران ۵۰ سال (۳۰ تا ۷۱ سال) و نسبت مرد به زن سه به يک بود. پس از تشخيص، بيماران با دو روش تحت درمان قرار گرفتند، ۲۰ نفر (%۴۰) از بيماران فقط طحال برداري شدند. ۱۲ نفر (%۲۴) با کلادريبين تحت درمان قرار گرفتند. ۱۸ نفر (%۳۶) باقيمانده بيماران نيز تحت درمان توام طحال برداري و کلادريبين قرار گرفتند.
يافته ها: ۴۹ نفر (%۹۸) از بيماران مبتلا اسپلنومگالي و متعاقب آن ۴۰ نفر (%۸۰) دچار ضعف و خستگي زودرس بودند. شايع ترين يافته آزمايشگاهي لوکوپني (۴۸ نفر، %۹۶) و پس از آن کم خوني (۴۰ نفر،%۸۰) بود. پاسخ کامل به کلادريبين در ۲۶ بيمار (%۸۶٫۶) و پس از طحال برداري در ۲۱ بيمار (%۵۶) مشاهده گرديد (p=0.005) OR=5.26 CI:(18.03, 1.53) در طول ۵۰ ماه پي گيري ۱۱ نفر (%۲۸٫۳۸) از بيماران طحال برداري شده و سه نفر (%۱۰) از بيماراني که کلادريبين دريافت کردند دچار عود بيماري شدند CI: (0.07, 1.08) OR=0.27 (p=0.055).
نتيجه گيري: داروي کلادريبين پس از يک دروه تزريق هفت روزه پاسخ کامل با ماندگاري طولاني و ميزان عود پايين در اکثر بيماران ايجاد مي کند. اين دارو بايد به عنوان داروي خط اول در تمام بيماران مبتلا به لوسمي سلول مويي مورد استفاده قرار گيرد.