مقاله مقايسه روش هاي مختلف آناليز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضريب هدايت هيدروليکي صحرايي خاک لوم سيلتي در بالاي سطح ايستابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۰۱ تا ۵۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف آناليز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضريب هدايت هيدروليکي صحرايي خاک لوم سيلتي در بالاي سطح ايستابي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرمامتر گلف
مقاله ضريب هدايت هيدروليکي اشباع
مقاله آناليزهاي تک عمقي
مقاله آناليز دو عمقي گلف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاع از چگونگي تغييرات هدايت هيدروليکي خاک (K) نسبت به مکان و زمان براي بهينه سازي مديريت آب و خاک بسيار ضروري مي باشد. تا کنون تکنيک هاي متعددي براي اندازه گيري هدايت هيدروليکي خاک ها در بالاي سطح ايستابي پيشنهاد شده، اما قابل اعتماد بودن و آساني کاربرد اين روش ها در شرايط مختلف همواره باعث نگراني مهندسين بوده است. در اين تحقيق اندازه گيري ضريب هدايت هيدروليکي توسط دستگاه پرمامتر گلف به عنوان روشي قابل اعتماد و تعيين بهترين روش آناليز تک عمقي معادل با روش دو عمقي مورد نظر است. براي رسيدن به اين هدف در زميني با بافت خاک لوم سيلتي در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي تعداد ۴۰ چاهک با عمق ۶۰ سانتي متر به فواصل ۵ متر در ۵ متر با اگر حفر گرديد. پس از انجام آزمايشهاي شناسايي خاک از قبيل دانه بندي، تعيين حدود خميرايي خاک و تعيين چگالي ويژه، آزمايش نفوذ پذيري به منظور تعيين هدايت هيدروليکي اشباع (K¦s) و پتانسيل ماتريک خاک (Æm) با دستگاه پرمامتر گلف در سه عمق ثابت ۵، ۱۵ و ۲۵ سانتي متر انجام شد. بدليل ناهمگني معادلات در روش سه عمقي تنها تعداد ۱۷ چاهک موفق بدست آمد در حاليکه در روش دو عمقي به ازاي دو بار ۵ و ۱۵ سانتي متر تعداد ۲۶ چاهک موفق بدست آمد. داده هاي استخراج شده از اين ۲۶ چاهک مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد: ۱- ميانگين نفوذ پذيري براي خاک محدوده مورد مطالعه ۱٫۵۲۲×۱۰(m/s) مي باشد،۲- از بين روشهاي آناليزتک عمقي گلف نزديک ترين روش به روش آناليز دو عمقي روش رگرسيون پايه اي ريچاردز با مقاديرw, b  به ترتيب ۰٫۲۰۵ و ۰٫۹۹۴ مي باشد،۳- بين نتايج روش آناليز دو عمقي گلف با آناليزهاي تک عمقي لاپلاس و ريچاردز اختلاف معني دار در سطح پنج درصد وجود دارد،۴- مقادير ميانگين Æm و a* و محاسبه شده در آناليز دو عمقي پرمامتر گلف به ترتيب عبارتند از  0.841×۱۰(m2/s)و ۲٫۱۲۷ (l/s)، ۵- مقادير داراي ضريب تغييرات و انحراف استاندارد کمتري نسبت به مقادير a* هستند.