مقاله مقايسه روش هاي مختلف تعيين سوء تغذيه انرژي – پروتئين با روش ارزيابي جامع ذهني در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف تعيين سوء تغذيه انرژي – پروتئين با روش ارزيابي جامع ذهني در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء تغذيه انرژي – پروتئين
مقاله همودياليز
مقاله ارزيابي جامع ذهني
مقاله امتياز دياليز – سوء تغذيه
مقاله امتياز سوء تغذيه – التهاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: اصحابي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مزده ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سوء تغذيه انرژي – پروتئين در بيماران همودياليزي شايع است. تاكنون مطالعه اي در زمينه مقايسه روش هاي مختلف تعيين سوء تغذيه انرژي – پروتئين شاملSGA ،DMS ،MIS  و BMI در بيماران همودياليزي صورت نگرفته است. بنابراين مطالعه حاضر به منظور تعيين حساسيت، ويژگي، درستي، ارزش اخباري مثبت و منفي و نسبت درست نمايي مثبت و منفي روش هايDMS ،MIS  و BMI در مقايسه با روش SGA كه متداول ترين روش تعيين سوء تغذيه در بيماران همودياليزي است صورت گرفت.
افراد و روش ها: در اين مطالعه از ۲۳۰۲ بيمار همودياليزي بزرگسال واجد شرايط در كليه بيمارستان هاي تهران، ۲۹۱ بيمار به طور تصادفي با استفاده از نمونه گيري نظام مند انتخاب شدند. وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي از طريق تكميل فرم هاي SGA،DMS  و MIS و تعيين BMI مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتايي، ۴ ميلي ليتر خون از بيماران قبل از دياليز گرفته شد و غلظت اوره، كراتينين، آلبومين و  TIBCسرم اندازه گيري شد.
يافته ها: در اين مطالعه شيوع سوء تغذيه انرژي – پروتئين خفيف تا متوسط در بيماران همودياليزي شهر تهران بر مبناي روش هايSGA ،DMS ،MIS  و BMI به ترتيب %۶۰٫۵، %۶۱٫۵، %۵۴ و %۱۶٫۵ بود. شيوع سوء تغذيه انرژي – پروتئين شديد در اين بيماران بر مبناي روش هايSGA ،DMS ،MIS  و BMI به ترتيب %۱، %۱٫۵، %۱ و %۱ بود. حساسيت، ويژگي، درستي، سطح زير منحني ROC، ارزش اخباري مثبت و منفي و نسبت درست نمايي مثبت و منفي در مورد روش DMS در مقايسه با روشSGA ، به ترتيب معادل %۹۴، %۸۸، %۹۲، ۰٫۹۷، %۹۳، %۹۲، ۷٫۸ و ۰٫۰۷، در مورد روش MIS در مقايسه با روشSGA ، به ترتيب معادل %۸۷، %۹۶، %۹۱، ۰٫۹۷، %۹۷، %۸۳، ۲۲ و ۰٫۱۳ و در مورد شاخص BMI در مقايسه با روشSGA ، به ترتيب معادل %۲۳، %۹۱، %۵۰، ۰٫۶۴، %۸۰، %۴۳، ۲٫۵ و ۰٫۸۵ بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد كه روش هاي DMS و MIS، از نظر تشخيص سوء تغذيه در بيماران همودياليزي، تقريبا مشابه با روش SGA هستند، در حالي كه BMI شاخص مناسبي در اين زمينه نيست. همچنين به نظر مي رسد كه روش DMS در ارزيابي هاي معمول بيمارستاني جايگزين مناسب تري براي SGA است.