مقاله مقايسه روش هاي مختلف ضد عفوني کردن فضاي داخلي دندان ها جهت استفاده در آموزش پري کلينيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف ضد عفوني کردن فضاي داخلي دندان ها جهت استفاده در آموزش پري کلينيک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان
مقاله ضد عفوني کردن
مقاله فضاي داخلي
مقاله اتاقک پالپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مروستي فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دندان هاي مورد استفاده در دوره پري کلينيک، بايد قبل از استفاده ضد عفوني شوند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر ضدميکروبي چند محلول ضد عفوني کننده مختلف بر روي ميکروب کشت داده شده در اتاقک پالپ دندان هاي کشيده شده انسان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي ۵۴ دندان سالم کشيده شده انسان جمع آوري شد. پس از تهيه حفره دسترسي و خارج نمودن بافت پالپي از اتاقک پالپ، ۱۰۸ اندوسپور باسيل استئاروترموفيلوس به داخل اتاقک پالپ تزريق شد و حفره دسترسي توسط ماده پر کننده موقت مهر و موم گرديد. دندان ها به ۵ گروه ۱۰ تايي تقسيم شده و به مدت ۴۸ ساعت در هيپوکلريت سديم %۵٫۲۵، ميکروتن %۵، دکونکس %۵، گلوترآلدئيد %۲ و فرمالين %۱۰ قرار گرفتند. دو دندان در اتوکلاو و دو دندان در نرمال سالين به عنوان کنترل منفي و مثبت گذاشته شدند. دندان ها پس ازخارج نمودن از مواد ضد عفوني کننده، از ناحيه سرويکال دو نيم شده و قطعات تاجي به دست آمده در محيط کشت Trypticase Soy Broth قرار گرفتند و پس از ۳ روز، ايجاد کدورت (Turbidity) در لوله ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده با تست آماري Fisher’s exact مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: هيچ يک از مواد ضد عفوني کننده قادر نبودند در تمامي موارد از رشد ميکروبي جلوگيري کنند، هر چند که فرمالين با ضد عفوني نمودن ۶ دندان تاثير بهتري از ساير مواد نشان داد. تفاوت بين ۵ گروه از نظر آماري معني دار نبود (P<0.384).
نتيجه گيري: اتوکلاو نمودن دندان هاي کشيده شده را مي توان تنها روش قطعي نابود سازي ميکروب هاي موجود در کانال ريشه دندان معرفي نمود و کاربرد مواد ضد عفوني کننده نمي تواند روش مطمئني براي اين کار باشد.