مقاله مقايسه روند تغييرات الگوي غذايي در ايران، کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در پژوهنده از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه روند تغييرات الگوي غذايي در ايران، کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه
مقاله گذار تغذيه ‌اي
مقاله ترازنامه غذايي
مقاله دسترسي غذايي
مقاله الگوي غذايي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جسري مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: گل زرند مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اصفهاني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گذار تغذيه ‌اي يک رويداد جهاني به معني تغيير در کيفيت و کميت الگوي رژيم غذايي است و از مهمترين علل زمينه ‌اي بيماري هاي مزمن مي ‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعيين روند تغييرات الگوي غذايي در ايران، کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و مقايسه اين مناطق با يکديگر با استفاده از داده‌ هاي تغذيه ‌اي سازمان خوار و بار جهاني از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۵ است.
مواد و روش ها: اطلاعات مربوط به دسترسي غذايي در کشورهاي مورد بررسي با استفاده از ترازنامه غذايي موجود در پايگاه اطلاعاتي FAOSTATبه‌ دست آمد. مقدار مصرف سرانه براي هر گروه غذايي از تقسيم مقدار انرژي در دسترس سالانه براي هر گروه غذايي به کل جمعيت آن کشور در همان دوره زماني به دست ‌آمد. تفاوت هاي منطقه‌ اي و روند تغييرات توسط نرم ‌افزار SPSS بررسي شد.
يافته‌ ها: در طول ۴۵ سال مدت مطالعه، دسترسي به انرژي و کليه اقلام غذايي در ايران، خاورميانه و شمال آفريقا (به استثناي الکل در ايران و شمال آفريقا و چربي حيواني در خاورميانه) افزايش يافته است. در اين سالها در ايران، ميوه ‌ها، گوشت ها و روغن هاي گياهي در رژيم غذايي به طور معني ‌داري افزايش و سهم گروه شير و لبنيات و مواد غذايي احتياطي کاهش يافته است (P<0.05). در خاورميانه سهم گروه غلات و ميوه ‌ها کاهش و سهم روغن ها و گوشت ها در رژيم غذايي افزايش يافته است (P<0.05). در آفريقا سهم گروه غلات کاهش يافته و سهم گروه گوشت ها، سبزيجات، شير و لبنيات و روغن هاي گياهي افزايش معني ‌داري را نشان مي ‌دهد (P<0.05).
نتيجه ‌گيري: علي‌ رغم روند مساعد تغييرات الگوي غذايي ايران با توجه به افزايش مصرف ميوه ‌ها و کاهش مصرف قندهاي ساده، مصرف بالاي انرژي و کاهش مصرف شير احتمالا خطر بيماري هاي مزمن را افزايش مي ‌دهد. افزايش مصرف انرژي، قندهاي ساده، گوشت ها، شير و لبنيات در خاورميانه و تا حدودي در شمال آفريقا، نشان دهنده تغيير رژيم غذايي به سمت رژيم غذايي غربي يا ناسالم است. با اين حال انجام تحقيقات مشابه توصيه مي‌ شود.