مقاله مقايسه روند تغييرات شاخص هاي فيزيولوژيک رشد لوبيا چشم بلبلي و لوبيا تپاري محلي جيرفت در تراکم هاي گياهي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه روند تغييرات شاخص هاي فيزيولوژيک رشد لوبيا چشم بلبلي و لوبيا تپاري محلي جيرفت در تراکم هاي گياهي مختلف
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا تپاري
مقاله لوبيا چشم بلبلي
مقاله تراکم بوته
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دريني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه سه ژنوتيپ لوبيا گرمسيري در شرايط تراکم هاي مختلف کاشت در منطقه جيرفت از نظر چگونگي تغييرات شاخص هاي فيزيولوژيک رشد آنها آزمايشي در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت انجام پذيرفت. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي و در ۴ تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تراکم ۱۳۳،‌ ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به عنوان عامل اصلي و سه ژنوتيپ لوبيا گرمسيري شامل لوبيا چشم بلبلي محلي جيرفت، لوبيا تپاري کرم رنگ و سياه رنگ به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد بيشترين تجمع ماده خشک به ميزان۳۳۰ گرم در متر مربع در ژنوتيپ لوبيا چشم بلبلي پس از دريافت ۱۲۷۰ درجه و کمترين آن حدود ۲۷۷ گرم در متر مربع در لوبيا تپاري سياه رنگ با دريافت ۱۱۲۴ درجه مشاهده شد. بالاترين شاخص سطح برگ در ژنوتيپ لوبياي تپاري کرم رنگ ۴٫۵ و در تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد.  RGR در ژنوتيپ لوبيا تپاري کرم رنگ در اوايل فصل رشد بيشتر و در اواخر فصل رشد کمتر از دو ژنوتيپ ديگر بود. درهر سه ژنوتيپ حداکثر  NARدر حدود ۹۷۰ درجه روز رشد اتفاق افتاد و بعد از آن با گذشت زمان روند تغييرات NAR کاهشي گرديد. در تراکم ۱۳۳ هزار هکتار حداکثر ميزان  NARبراي انواع لوبيا در اين بررسي يه دست آمد.