مقاله مقايسه روند رشد سلول هاي استخوان ساز استخوان هاي پهن و بلند موش و خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۷۲ تا ۴۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه روند رشد سلول هاي استخوان ساز استخوان هاي پهن و بلند موش و خرگوش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت سلولي
مقاله استخوان بلند
مقاله استخوان پهن
مقاله موش
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يثربي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خويي سميده
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول هاي استخواني حيوانات براي بررسي نحوه تاثير محرک هاي خارجي بر تسريع ترميم شکستگي استخوان هاي در شرايط InVitro استفاده مي شود. هدف اين مطالعه، امکان سنجي و ايجاد شرايط مناسب تکثير سلول هاي استخواني استخوان هاي پهن و بلند موش و خرگوش است.
مواد و روش ها: سلول هاي استخواني استخوان هاي پهن (Calvaria) و بلند (Tibia) موش و خرگوش پس از کشت در ظروف ۱۲ خانه اي و رسيدن سلول ها به سطح مناسب رشد (در روز چهاردهم) با روش هاي رنگ آميزي اختصاصي و شمارش سلولي بررسي شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين تعداد سلول هاي تکثير يافته استخوان کالورياي خرگوش و نيز بين تعداد سلول هاي تکثير يافته استخوان تيبياي در هفته هاي اول، دوم و سوم کشت سلولي، اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05). بيشترين، نرخ تغييرات در هفته سوم بود. بين تعداد سلول هاي تکثير يافته استخوان کالورياي و نيز تبياي موش در هفته هاي اول، دوم و سوم کشت سلولي، اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05). در استخوان کالورياي بيشترين نرخ تغييرات رشد سلولي در هفته دوم و در استخوان تيبياي هفته سوم بود.
نتيجه گيري: چنين به نظر مي رسد که سرعت رشد و تکثير سلول هاي استخواني پهن در موش و خرگوش بيشتر از سرعت رشد و تکثير سلول هاي استخواني بلند آن هاست. بنابراين، در بررسي روند ترميم بافت استخواني در شرايط In Vitro بايد اين نکته مدنظر قرار گيرد.