مقاله مقايسه رويه ترخيص در بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) زاهدان با قائم(عج) مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه رويه ترخيص در بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) زاهدان با قائم(عج) مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي نتايج و فرايند (مراقبت هاي بهداشتي)
مقاله ترخيص بيمار
مقاله بيمارستان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبريايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان ها آن قدر زمان در اختيار ندارند كه همه چيز را خود تجربه كنند، ولي مي توانند با ارزيابي مقايسه اي فرايندهاي خود در برابر سايرين، از اين روش براي انجام بهينه وظايف خود استفاده كنند. اين پژوهش به ارزيابي مقايسه اي فرايند ترخيص در دو بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) زاهدان با قائم(عج) مشهد پرداخت تا با تبيين نقاط قوت و ضعف هر يک، پيشنهادهايي در جهت بهبود وضع ارايه دهد.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي- تحليلي و تطبيقي در نيمه اول سال ۱۳۸۴ در بيمارستان هاي علي ابن ابي طالب(ع) زاهدان و قائم(عج) مشهد انجام شد. براي ارزيابي فرايند ترخيص از دو دسته معيارهاي کمي شامل نحوه ترخيص، تعداد افراد درگير در فرايند، مشخصات افراد درگير در فرايند، تجهيزات مورد استفاده در فرايند و زمان صرف شده براي انجام فرايند و معيار کيفي رضايت بيماران استفاده شد. گردآوري داده ها با دو روش بررسي مدارک و اسناد و تحقيق ميداني و مشاهده و نيز مصاحبه و پرسش نامه انجام شد. در مورد داده هاي کمي دستورالعملي تنظيم و به هر نوع تجهيزات مورد استفاده يا وضعيت افراد درگير در فرايندها امتياز داده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد.
يافته ها: روند ترخيص و ميانگين زمان انجام فرايندها در دو بيمارستان نيز با هم تفاوت معني  دار داشت. مجموع امتياز مربوط به تجهيزات قسمت ترخيص در بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) ۰۲۸/۳ و در بيمارستان قائم(عج) ۰۳۰/۵ بود. مجموع امتيازات مشخصات کارکنان درگير در ترخيص بيماران در بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) و بيمارستان قائم(عج) به ترتيب برابر ۲۴/۲ و ۹۰/۸ بود. ميانگين رضايت بيماران از فرايند ترخيص در بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) ۳۷/۲ و در بيمارستان قائم(عج) ۸۵/۳ و تفاوت آن ها معني دار بود.
نتيجه گيري: با توجه به تفاوت بين دو بيمارستان در زمينه تعداد و مشخصات کارکنان و تجهيزات آنان از يک طرف و تفاوت در زمان انجام فرايندها و رضايت بيماران از سوي ديگر، بيمارستان علي ابن ابي طالب(ع) مي تواند براي بهبود فرايندها و افزايش رضايت بيماران از بيمارستان قائم(عج) مشهد الگو بگيرد.