مقاله مقايسه ريزنشت تاجي بزاق در کانال هاي پرشده ريشه به روش هاي تراکم جانبي، تک مخروط گوتاپرکا و تراکم عمودي توسط System B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ريزنشت تاجي بزاق در کانال هاي پرشده ريشه به روش هاي تراکم جانبي، تک مخروط گوتاپرکا و تراکم عمودي توسط System B
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم جانبي
مقاله System B
مقاله نشت کرونال
مقاله Continuous wave of condensation

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: امين سبحاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بوالهري بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي نژاد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: غبرايي شعله
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرکردن کانال ريشه دندان، يک جزء اساسي در روند درمان ريشه دندان ها محسوب مي شود که هدف از انجام آن ممانعت از ريزنشت، ورود مجدد و رشد ميکروارگانيسم ها به داخل کانال مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي و مقايسه ريزنشت تاجي بزاق در کانال هاي پرشده ريشه به روش هاي تراکم جانبي، تک مخروط گوتاپرکا و تراکم عمودي توسط System B بود.
روش بررسي: اين مطالعه به روش in-vitro بر روي هشتاد دندان تک ريشه اي کشيده شده انسان انجام گرفت که بطور تصادفي به سه گروه آزمايشي۲۰ تايي و دو گروه کنترل مثبت و منفي ده تايي تقسيم شدند. دندان هاي هر کدام از گروه هاي آزمايشي به روش هاي تراکم جانبي سرد، تک مخروط گوتاپرکا و Continuous wave of condensation و تزريق گوتاپرکاي ترموپلاستيک پر شدند و ارزيابي نشت ميکروبي از بزاق به داخل کانال ريشه انجام گرفت. داده ها با استفاده از تست هاي آزمون بقا Log-rank آناليز شدند.
يافته ها: تمام نمونه هاي گروه کنترل مثبت در عرض ۷ روز پس از شروع آزمايش شواهد نشت را نشان دادند و هيچ کدام از نمونه هاي گروه کنترل منفي در طول دوره ۳۰ روزه آزمايش، نشت نداشتند. آزمون بقا و تست Log-rank نشان داد که از لحاظ ميزان بقا در پايان دوره ۳۰ روزه تحقيق، مقاومت گروه تک مخروط گوتاپرکا در برابر نشت تاجي بزاق بطور معني داري کمتر از گروه هاي تراکم جانبي (P=0.039)و (P=0.019) System B بود. تفاوت معني داري بين گروه تراکم جانبي و تراکم عمودي با System B وجود نداشت(P=0.564) .
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه گروه هاي تراکم جانبي و System B نسبت به تک مخروط گوتاپرکا در پايان دوره ۳۰ روزه مطالعه از مقاومت بالايي در برابر نشت تاجي برخوردار بودند.