مقاله مقايسه ريزنشت رزين هاي چسباننده خود اچ كننده دو مرحله اي و تک مرحله اي در ترميم هاي کلاس پنج کامپوزيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۰ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ريزنشت رزين هاي چسباننده خود اچ كننده دو مرحله اي و تک مرحله اي در ترميم هاي کلاس پنج کامپوزيتي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله سيستم چسباننده خود اچ كننده دو مرحله اي
مقاله سيستم چسباننده خود اچ كننده تک مرحله اي
مقاله ترميم رزين کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيميايي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي چهارم محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نرمين
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از رزين هاي چسباننده يکي از روش هاي بهبود تطابق لبه اي و کاهش ريز نشت ترميم هاي کامپوزيت است. هدف از اين مطالعه مقايسه ريز نشت ترميم هاي کلاس پنج کامپوزيتي باند شده با رزين هاي چسباننده خود اچ كننده دو مرحله اي و تک مرحله اي به صورت آزمايشگاهي بود.
روش بررسي: در سطوح باکال ۳۰ دندان پر مولر سالم انساني کشيده شده، حفرات کلاس پنج تعبيه شد. دندانها به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه ۱، از رزين چسباننده خود اچ كننده دو مرحله اي و در گروه ۲، از رزين چسباننده خود اچ كننده تک مرحله اي استفاده شد و دندان ها با کامپوزيت ترميم شدند. پس از ترموسايکلينگ، رنگ آميزي و برش، ريز نشت نمونه ها، زير استريوميکروسکوپ مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور مقايسه ريزنشت در لبه هاي اکلوزالي و جينجيوالي در هر گروه، از آزمون Wilcoxon استفاده گرديد و جهت مقايسه ريز نشت در لبه هاي اکلوزالي و جينجيوالي در دو رزين چسباننده، از آزمون Mann-Whitney U استفاده شد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري، در ميزان ريز نشت لبه هاي اکلوزالي وجينجيوالي در دو گروه وجود داشت (P<0.05). در مقايسه ميزان ريز نشت دو رزين چسباننده در لبه هاي اکلوزالي و جينجيوالي، تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: در هر دو گروه، ريز نشت در لبه هاي جينحيوالي به طور معني داري بيشتر از لبه هاي اکلوزالي بود و تفاوتي در ميزان ريز نشت لبه هاي اکلوزالي و جينجيوالي در دو سيستم چسباننده وجود نداشت.