مقاله مقايسه ريز سختي دو نوع سمان رزيني لايت کيور و دوال کيور بعد از تابش نور از وراي ديسک پرسلني با استفاده از دونوع دستگاه نوري با دو زمان تابش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه ريز سختي دو نوع سمان رزيني لايت کيور و دوال کيور بعد از تابش نور از وراي ديسک پرسلني با استفاده از دونوع دستگاه نوري با دو زمان تابش
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان رزيني
مقاله دستگاه سخت کننده نوري
مقاله ريز سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدكهنمويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اسكويي پرنيان
جناب آقای / سرکار خانم: كيميايي سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پليمريزاسيون ناقص سمان رزيني باعث کاهش خواص فيزيکي آن، افزايش قابليت جذب آب آن، حلاليت و تحريک پالپ مي شود. سنجش سختي سطح يکي از روشهاي بررسي ميزان پليمريزاسيون مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر دو دستگاه سخت کننده نوري با دو زمان تابش بر روي ريز سختي دو سمان رزيني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، تعداد ۸۰ عدد ديسک پرسلني ساخته شد. پس از اچ کردن با اسيد هيدروفلوئوريک و استفاده از سايلن و عامل باندينگ، نمونه ها به صورت تصادفي به ۸ گروه تقسيم شدند (n=10) سمان هاي دوال کيور و لايت کيور به ترتيب در گروه هاي ۱ تا ۴ و ۵ تا ۸ استفاده شدند. در نمونه هاي آماده شده از هر نوع سمان، ۲۰ نمونه تحت تابش(QTH) Quartz Tungsten Halogen  قرار گرفت (که ۱۰ تاي آنها به مدت ۳۰ ثانيه، (گروه هاي ۱ و ۵) و ۱۰ تاي آنها به مدت ۶۰ ثانيه، (گروه هاي ۲ و ۶) کيور شدند. ۲۰ نمونه باقيمانده، مشابه  QTHبا (LED) light-emitting diode کيور گرديدند (به ترتيب گروه هاي ۳ و ۷ و گروه هاي ۴ و ۸). ريزسختي سمان ها اندازه گيري شد. براي مقايسه ريزسختي در گروههاي مطالعه از تحليل واريانس سه عامله استفاده گرديد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري بين مقادير ميانگين ريزسختي گروه ها بر اساس زمان، نوع سمان و نوع دستگاه نوري وجود داشت (P<0.0005).
نتيجه گيري: با افزايش زمان کيور، ريزسختي سمانها با هر دو دستگاه سخت کننده نوري افزايش يافت. استفاده از LED منجر به ريزسختي بيشتر در هر دو نوع سمان شد. بدون در نظر گرفتن زمان و نوع دستگاه سخت کننده نوري، ريزسختي سمان دوال کيور بيشتر از سمان لايت کيور بود.