مقاله مقايسه رژيم دو دارويي گلوکزآمين سولفات و پردنيزولون با رژيم تک دارويي گلوکزآمين سولفات در درمان استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه رژيم دو دارويي گلوکزآمين سولفات و پردنيزولون با رژيم تک دارويي گلوکزآمين سولفات در درمان استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت
مقاله زانو
مقاله گلوکزآمین
مقاله پردنیزولون
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جستان مرني مارينا
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرضي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استئوآرتريت يکي از شايع ترين بيماريهاي مفصلي ناتوان کننده و مزمن مي باشد. روشهاي درماني مختلفي براي برطرف کردن علایم بيماري مخصوصا درد بيماران در استئوآرتريت مورد استفاده قرار مي گيرد که ميزان تاثير و عوارض آنها با هم متفاوت است. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير باليني رژيم درماني دو دارويي گلوکزآمين و پردنيزولون با رژيم تک دارويي گلوکزآمين در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي سازي شده، ۳۰ بيمار (گروه مداخله) با داروهاي گلوکزآمين و پردنيزولون و ۲۵ بيمار (گروه کنترل) تنها با داروي گلوکزآمين به مدت ۱۲ هفته تحت درمان قرار گرفتند. از شاخص  (Western Ontario and McMaster Universities) WOMAC جهت بررسي ميزان درد و ناتواني بيماران استفاده شد.
يافته ها: ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه مداخله در بدو ورود (۲٫۸۱)، هفته ششم (۱٫۳۵) و هفته دوازدهم (۱٫۴۹) بود. ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه کنترل در بدو ورود (۳٫۱۵)، هفته ششم (۲٫۳۹) و در هفته دوازدهم (۲٫۳۵) بود. در هفته هاي ششم و دوازدهم ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه مداخله بطور معني داري کمتر از گروه کنترل بود (P<0.05). ميزان پاسخ به درمان در هفته ششم و دوازدهم در بيماران با سن زير ۶۵ سال، شاخص توده بدني (BMI) مساوي يا کمتر از ۳۰ و جنس مونث تفاوت معني داري در بين دو گروه مداخله و کنترل وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: رژيم دو دارويي گلوکزآمين همراه با پردنيزولون در مدت زمان ۱۲ هفته تاثير بهتري نسبت به رژيم تک دارويي گلوکزآمين در کاهش درد و بهبود عملکرد مفصلي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو بويژه در زنان، بيماران با BMI  کمتر از ۳۰ و در افراد زير ۶۵ سال داشت.