مقاله مقايسه زمان ترانزيت روده بزرگ در سندرم روده تحريك پذير با علامت غالب يبوست و يبوست عملكردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گوارش از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه زمان ترانزيت روده بزرگ در سندرم روده تحريك پذير با علامت غالب يبوست و يبوست عملكردي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يبوست عملكردي
مقاله IBS با علامت غالب يبوست
مقاله ترانزيت روده بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنايي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: مرات شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرناصري سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دو زيرگروه عمده يبوست عبارتند از (۱) يبوست عملكردي (Functional Constipation-FC)،‌ (۲) سندروم روده تحريك پذير (Irritable Bowel Syndrome) با علامت غالب يبوست (Constipation Irritable bowel Syndrome-C-IBS) كه اين دو با استفاده از معيارهاي Rome II قابل افتراق هستند. با توجه به ارزش زمان ترانزيت كولون (Colonic Transit Time-CTT) در تعيين پيش آگهي و درمان بيماران مبتلا به يبوست تصميم گرفتيم تا CTT اين دو گروه از بيماران را با هم مقايسه كنيم تا در صورت وجود تفاوت آماري واضح، از معيارهاي Rome II به طور كاربردي در بالين استفاده شود.
روش بررسي: افراد بالغ مبتلا به يبوست بر اساس معيارهاي Rome II به دو گروه FC و C-IBS تقسيم شدند. هر دو گروه ۶ روز متوالي روزانه ۱۰ ماركرراديواوپك را استفاده كردند و روز هفتم از بيماران راديوگرافي ساده شكم به عمل آمد. تعداد ماركرها در كولون راست و چپ و ركتوسيگموئيد شمرده شد و زمان ترانزيت كلون و هر كدام از قسمتهاي كولون بر حسب ساعت محاسبه شد.
يافته ها: ۴۵ بيمار FC و ۴۵ بيمار C-IBC وارد مطالعه شدند. زمان ترانزيت كولون در %۴۲ بيماران FC و %۵۵ بيماران C-IBS طبيعي بود. ميانگين زمان ترانزيت كل روده در بيماران FC طولاني تر از گروه IBS بود ولي در سطح معني داري آماري نبود. ميانگين زمان ترانزيت ركتوسيگموئيد به طور معني داري در بيماران FC طولاني تر از گروه IBS بود (p-value=0.008). در كولون راست و چپ اختلاف و تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: هر چند كه در گروه C-IBS زمانهاي CTT كوتاهتري را مي توان در نظر داشت ولي در كل به نظر نمي رسد كه افتراق دو گروه بر اساس معيارهاي Rome II آنقدر باشد كه بتواند در درمان مورد نظر قرار گيرد.