مقاله مقايسه زمان واکنش انتخابي دختران ورزشکار و غير ورزشکار هنگام اجراي فعاليت فزاينده در شدت هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه زمان واکنش انتخابي دختران ورزشکار و غير ورزشکار هنگام اجراي فعاليت فزاينده در شدت هاي مختلف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران ورزشکار و غير ورزشکار
مقاله زمان واکنش دو انتخابي
مقاله ضربان قلب بيشينه
مقاله فعاليت فزاينده وامانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه زمان واکنش انتخابي دختران ورزشکار و غير ورزشکار هنگام اجراي فعاليت فزاينده وامانده ساز در شدت هاي مختلف، ۲۰ دانشجوي دختر سالم ۲۱-۲۶ ساله دانشگاه گيلان انتخاب شدند. از اين ميان، ۱۰ نفر در رشته هاي مختلف تحصيلي که حداقل دو سال سابقه ورزشي در رشته هاي ورزشي واليبال، هندبال، و بسکتبال داشتند گروه ورزشکار (سن ۲۲٫۴±۱٫۰۷ سال، قد ۱۶۲٫۲±۳٫۶ سانتي متر، و وزن ۵۴٫۶±۶٫۶ کيلوگرم)، و ۱۰ نفر بدون هيچ سابقه فعاليت منظم ورزشي گروه غير ورزشکار (سن ۲۳٫۳±۱٫۳ سال، قد ۱۶۲±۴٫۲ سانتي متر، و وزن ۵۶٫۲±۹٫۶ کيلوگرم) انتخاب شدند. هر دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار در دامنه هوشي بالا (آزمون هوش ريون بزرگسالان) قرار داشتند.
آزمودني ها تحت فعاليت فزاينده وامانده ساز روي تردميل شروع به فعاليت کردند. قبل و هنگام اجراي فعاليت، هر ۳۰ ثانيه يکبار آزمون زمان واکنش دو انتخابي از آزمودني ها گرفته شد. هنگام اجراي فعاليت، ضربان قلب آزمودني ها در هر مرحله ثبت گرديد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون هاي t مستقل و تحليل واريانس يکطرفه با اندازه گيري هاي مکرر نشان داد بين ميانگين نمرات زمان واکنش انتخابي دختران ورزشکار و غير ورزشکار در شدت هاي مختلف فعاليت (۶۵، ۷۳، ۸۴، ۹۱، ۹۷ درصد حداکثر ضربان قلب) و لحظه واماندگي تفاوت معناداري وجود ندارد (p.0.05). همچنين، بين دختران ورزشکار و غير ورزشکار در شدت تمرين در بهترين و بدترين زمان واکنش اختلاف معناداري مشاهده نشد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت شدت فعاليت فزاينده بر زمان واکنش انتخابي دختران ورزشکار و غيرورزشکار تاثير معناداري ندارد.